Theses CZ/SK

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Theses CZ/SK

Discussions

[Title CZ/SK] Techniky optimalizace neuronov ých sítí pro mobilní platformy během trénování   Assignment Quantization or pruning are commonly used techniques to optimize neural networks during training. These methods typically improve performance but have a negative impact on accuracy. The goal is to evaluate not only these two but other available optimization techniques suitable for mobile platforms and how they affect performance, accuracy, and memory usage. The usage of publicly available datasets for classification and detection is assumed (e.g. cifar, mnist, or coco). Results might be affected by the choice of the dataset, thus the thesis can focus on their differences as well.   Assignment CZ/SK Kvantizace nebo pruning jsou běžně použivanými technikami při optimalizaci neuronových sítí během trénování. Takovéto metody typicky zlepšují výkon, ale mají negativní dopad na přesnost. Cílem je vyhodnotit nikoliv pouze tyto dvě, ale i ostatní optimalizační techniky vhodné pro mobilní platformy a jak ovlivňují výkon, přesnost a paměťovou náročnost. Předpokladá se použití veřejně dostupných datasetů pro klasifikaci či detekci (např. cifar, mnist nebo coco). Vliv může mít i volba datasetu, a tak je možno věnovat se i rozdílům mezi nimi.   Language CZ/SK/EN   Leaders nxf52672‌   Contact University team NXP Semiconductors CZ  Apply by email 
View full article
[ Title CZ/SK] UX design pre MCUXpresso Configuration Tools     Assignment UX (User experience) design is one of the main deciding factors in the choice of a software application. Analyze UX of MCUXpresso Configuration Tools, specifically its user interface. Suggest specific user interface improvements. Create examples of suggested improvements. Compare the examples with the current solution. Test the examples with the help of app users.   Assignment CZ/SK UX design aplikácie je jedným z kľúčových faktorov na základe ktorých sa užívateľ rozhoduje o používaní aplikácie. Analyzujte UX aplikácie MCUXpresso Configuration Tools so zameraním na GUI. Navrhnite konkrétne vylepšenia pre prácu s aplikáciou. Vytvorte ukážky navrhnutých vylepšení. Tieto ukážky porovnajte s existujúcim riešením. Vytvorené ukážky otestujte na užívateloch aplikácie.   Language CZ/SK /EN   Leaders David Danaj   Contact University team NXP Semiconductors CZ  Apply by email 
View full article
[Title CZ/SK] Knižnica animácií pre ovládacie prvky grafickej knižnice SWT     Assignment In the field of mobile-device software, animation has now become a common ingredient of countless applications and operating systems. However, desktop applications are only about to make this user-interface improvement their own. Animation options are not offered by most graphics libraries, including SWT. Investigate the options to modify existing control elements in SWT library to include animation support. Investigate the options to expand the SWT library to include new control elements with animation support. Describe the procedure of including animation in existing SWT control elements, or a procedure to implement new control elements with animation support. Add animation to a selected control-element subgroup, or implement a selected subgroup of new control elements with animation support. Test the functionality of implemented control elements.   Assignment CZ/SK V oblasti softvéru pre mobilné zariadenia sa animácie stali bežnou súčasťou množstva aplikácií a operačných systémov. Desktopové aplikácie si tento typ vylepšenia užívateľského prostredia ale iba začínajú osvojovať. Veľká časť grafických knižníc, vrátane SWT, takéto možnosti neponúka. Zistite, aké existujú možnosti úpravy stávajúcich ovládacích prvkov v knižnici SWT o doplnenie funkcionality animácií. Zistite akým spôsobom by bolo možné rozšíriť knižnicu SWT o nové ovládacie prvky obsahujúce animácie. Navrhnite spôsob doplnenia animácií do stávajúcich SWT ovládacích prvkov, prípadne spôsob implementácie nových ovládacích prvkov podporujúcich animácie. Doplňte animácie do vybranej podmnožiny ovládacích prvkov, prípadne naimplementujte vybranú podmnožinu nových ovládacích prvkov obsahujúcich animácie. Otestujte funkčnosť implemenotvaných ovládacích prvkov v aplikácii.   Language CZ/SK/EN   Leaders nxa16617‌   Contact University team NXP Semiconductors CZ  Apply by email 
View full article
[Title CZ/SK] Rozšírenie Selenium knižnice pre RAP     Assignment Automatic web-application testing is an integral part of most IT projects. Current libraries, however, don't contain sufficient support for RAP-based webpage-generation. Familiarize yourself with the current library implementation and with basics of Selenium-based web app testing. Suggest how to expand the library with XPath support. Implement the suggested change. Test the expanded library with a series of tests of a RAP app.   Assignment CZ/SK Automaticke testovanie webovych aplikacii je neodmyslitelnou sucastou vacsiny IT projektov ale sucasne kniznice neobsahuju dostatocnu podporu generovanych stranok pomocou technologie RAP. Zoznamte sa so sucastnou implementaciou kniznice a zakladmi testovania webovych aplikacii pomocou Selenium. Navrhnite rozsirenie stavajucej kniznice o pracu s XPath. Naimplementujte navrhnute rozsirenie. Otestujte rozsirenie kniznice pomocou sady testov na RAP aplikacii.     Language CZ/SK /EN   Leaders nxa33311‌    
View full article
Thesis Title CZ/SK Porovnanie vlastností vybraných typov riadení pre SMPM.   Assignment Comparison of Field-Oriented Control and Direct Torque Control for PMSM. Simulation analysis of control strategies. Implementation to the microcontroller, comparison.     Assignment CZ/SK 1.Porovnanie vlastností FOC a DTC. 2.Simulačná analýza oboch riadení. 3.Implementácia do mikroprocesora, porovnanie.   Language CZ/SK/EN   Leaders jaroslavlepka‌      
View full article
Thesis Title CZ/SK ELEKTRICKÝ POHON S VYSOKOU ÚČINNOSŤOU V ELEKTROMOBILOVÝCH A AUTOMOBILOVÝCH APLIKÁCIACH Assignment   Analysis of suitable current sensing methods in power converter applications Select the proper current sensing method and build the math model of it Verify the selected current sensing method by a simulation model Experimental verification of selected current sensing method     Assignment CZ/SK Analýza vhodných metód merania prúdu výkonových meničov Výber vhodnej metódy a vytvorenie matematického modelu Simulačné overenie vhodnej metódy snímania prúdu Experimentálne overenie zvolenej metódy snímania prúdu   Language CZ/SK/EN   Leaders pachamatej    
View full article
Thesis Title CZ/SK 12-stupňové riadenie BLDC motora   Assignment Analysis of commutation techniques as FOC alternatives Design 12-step control and verify it using simulation Implementation of 12 step control strategy to MCU Analysis of 12 step motor control strategy results.   Assignment CZ/SK 1.Analyzujte komutačné techniky ako alternatívy k vektorovému riadeniu 2.Návrhnite 12-stupňové riadenie a vykonajte jeho simulačné overenie 3.Uskutočnite implementáciu algoritmu do vybraného MCU 4.Vyhodnoťte dosiahnuté výsledky na reálnom BLDC motore   Language CZ/SK/EN   Leaders pachamatej‌      
View full article
[Title   CZ/SK] Aktivní ochrana a monitoring nabíjecích zařízení     Assignment This thesis deals with the design of monitoring device, which should serve for measurement and recording measured values of wireless charging device. The thesis further solves design of device protection method. Measuring instrument is equipped with several temperature sensors, which measures temperature in selected points of charging device and is also equipped with current sensor, which measures current from power source of charging device. Sensors are connected to development board FRDM-KL27Z with microcontroller MKL27Z64VLH4. Part of this work is also software which serves to evaluation of data obtained by the sensors.   Assignment CZ/SK Tato práce se zabývá návrhem monitorovacího přístroje, který má sloužit k měření a zaznamenávání stavu bezdrátového nabíjecího zařízení. Práce dále řeší návrh způsobu ochrany nabíjecího zařízení. Měřicí přístroj je vybaven několika teplotními snímači, které měří teplotu ve vybraných místech nabíjecího zařízení a také proudovým snímačem, který měří proud z napájecího zdroje nabíjecího zařízení. Snímače jsou připojeny k vývojovému kitu FRDM-KL27Z s mikrokontrolerem MKL27Z64VLH4. Součástí práce je také software, sloužící k vyhodnocení dat získaných snímači.   Language CZ/SK/EN   Leaders Josef Tkadlec   Contact University team NXP Semiconductors CZ  Apply by email 
View full article
Assignment Should none of the offered topics be to your liking, feel free to propose a thesis topic yourself. The topic must be related to NXP projects or technologies. Language CZ/SK/EN Leaders Based on the topic Contact University team NXP Semiconductors CZ  Apply by email 
View full article
Automated verification of ARM TrustZone configuration   Data security is an essential part of embedded systems design. Security features are being implemented to microcontrollers. One of the present technologies is ARM TrustZone. TrustZone approach is the concept of secure and non-secure worlds that are hardware separated. This concept of secure (trusted) and non-secure (non-trusted) worlds extend beyond the processor to encompass memory, software, bus transactions, interrupts, and peripherals within an SoC. Analyze the implementation of ARM TrustZone Technology on NXP Cortex-M33 series microcontrollers. Get familiar with the MCUXpresso Config tools – Trusted Execution Environment (TEE) tool for TrustZone configuration. Design and implement application for the verification of access rights to memory and peripherals and compare the results with the expectations.   Automatická verifikace konfigurace ARM TrustZone   Embedded systémy se dnes neobejdou bez bezpečnostních prvků, které jsou implementovány přímo do mikrokotroléru výrobcem. Jednou z těchto technologií je ARM TrustZone, který vytváří několik bezpečnostních softwarových domén, které dokáží omezit přístup ke konkrétním částí paměti, periferií a I/O komponentám uvnitř mikroprocesoru. Prostudujte implementaci technologie ARM TrustZone na mikrokontrolérech NXP řady Cortex-M33 a také nástroj MCUXpresso Config tools – Trusted Execution Environment (TEE) tool pro konfiguraci TrustZone. Na vybraných mikrokontrolérech navrhněte a implementujte program, který zjistí ke kterým částem paměti a ke kterým periferiím je přístup a následně ověří, že se výsledky shodují s očekáváním.   Language CZ/SK/EN Leaders nxf46245‌ Contact University team NXP Semiconductors CZ  Apply 
View full article