Theses CZ/SK

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Theses CZ/SK

Discussions

Juraj Ondruška
View full article
Juraj Ondruška
View full article
[Title   CZ/SK] Hry pro tréning svalových partií     Assignment Developing neural plasticity post-injury is one of biomedicine's main trends. Analysis would contain the search for fitting measuring electrodes and a proper algorithm for accurate, dependable monitoring of MCU electrode signal. Video game must be designed with physiological activity of the exercised muscle part in mind. Design must contain design of the monitoring circuit (including dangerous risk-limitation), design of MCU signal-processing, and design of the video game. Signal, monitored on electrodes attached to the moving muscle part will be processed in the MCU. Video game will be a tool of visual feedback of muscle movements, or preferably, a motivating agent of the exercise. The game can even be as simple as drawing on paper, in case of exercise of hand muscles. Testing will be performed on healthy volunteers or possibly patients. In healthy test subjects, the tested muscle part will be immobilized or otherwise temporarily disadvantaged.   Assignment CZ/SK Rozvíjení poúrazové nervové plasticity je jedním z trendů současné biomedicíny. Do analýzy by mělo spadat nalezení vhodných měřících elektrod a vhodného algoritmu pro spolehlivé snímání elektrodového signálu na MCU. Počítačová hra musí být navržena s ohledem na fyziologickou aktivitu procvičované svalové partie. Do návrhu patří návrh snímacího obvodu (včetně limitace bezpečnostního rizika), návrh zpracování signálu na MCU, návrh počítačové hry. Signál snímaný na elektrodách připojených na svalovou partii bude za pohybu této svalové partie snímán a zpracováván v MCU. Počítačová hra bude nástrojem vizualní zpětné vazby aktivity svalu v lepším případě i motivačním nástrojem pro procvičování svalu. Hra může být i jednoduchá například kreslení na papír v případě procvičování svalů ruky. Testování návrhu se provádí na zdravých dobrovolnících, kterým se daná svalová partie znehybní nebo anervuje, případně na pacientech.   Language CZ/SK /EN   Leaders Lenka Polaskova   Contact University team NXP Semiconductors CZ  Apply by email 
View full article
Viktor Obr
View full article
Ondrej Balas
View full article
Juraj Ondruška
View full article
Juraj Ondruška
View full article
Assignment Quantization reduces computation costs of neural networks by shrinking model size and improving accelerator latency with only small degradation of model accuracy. To keep the precision the highest possible, often quantization-aware training is necessary. First, the model is trained with floating point weight and bias values, then fake quantization nodes are applied to the model graph to simulate quantization and to adjust the values. Find a method how to re-train existing floating point TensorFlow models using the final quantization phase. Apply the steps on the PoseNet model to achieve an 8-bit quantized network. Compare the accuracy of the quantized model with the original floating point model and with the accuracy of models quantized using the simpler post-training method.   Assignment CZ/SK Kvantizace snižuje náročnost výpočtu neurónových sítí zmenšením jejich velikosti a zvýšením možností akcelerace s jenom malým ůbytkem přesnosti modelu. Pro zachování co nejvyšší přesnosti je často zapotřebí trénování s kvantizací. Nejdříve se natrénuje model s hodnotami vah a prahů s pohyblivou desetinnou čárkou, následně se aplikují uzly grafu modelu pro simulaci kvantizace na přizpůsobení hodnot. Najděte spůsob jak přetrénovat existujíci TensorFlow modely s hodnotami s pohyblivou desetinnou čárkou za použití finální fáze trénování s kvantizací. Aplikujte kroky na PoseNet model pro dosáhnutí 8-bitově kvantizované sítě. Srovnejte přesnost výsledného kvantizovaného modelu s originálem a s přesností modelů kvatizovaných pomocí jednodušší metody kvantizace po tréninku.   Language CZ/SK/EN   Leaders LadislavVadkerti‌   Contact University team NXP Semiconductors CZ  Apply by email 
View full article
Assignment MicroPython is lightweight implementation of Python 3 with subset of standard library, which is designed to run on micro-controllers. Familiarize with system, compare with other embedded scripting solutions such as eLUA (speed, code size, ease of use).  Port current implementation of MicroPython to NXP processor and use it  in the example application.  Provide source code back to community.   Language CZ/SK/EN   Leaders @petr Lukas   Contact University team NXP Semiconductors CZ  Apply by email 
View full article
[Title CZ/SK] Rychl á detekce objektů pomocí neuronových sítí na mobilních zařízeních   Assignment The most common neural network architectures used for object detection on mobile platforms are SSD (Single Shot Detector) and YOLO (You Only Look Once). Both have their advantages and their drawbacks in terms of precision, performance or memory usage. The goal is to compare both neural network architectures and their versions or propose a different more suitable architecture and compare it against either SSD or YOLO. Models are assumed to be trained on the publicly available COCO dataset.   Assignment CZ/SK Nejčasteji využívanými architekturami neuronových síti používaných pro detekci objektů na mobilních platformách jsou SSD (Single Shot Detector) a YOLO (You Only Look Once). Obě maji své výhody i nevýhody z pohledu přesnosti, výkonu nebo využití paměti. Cílem je porovnat obě architektury neuronových sítí a jejich verze nebo navrhnout jinou, vhodnější architekturu a porovnat ji s SSD nebo YOLO. Je předpokládáno trénování na veřejně dostupném COCO datasetu.   Language CZ/SK/EN   Leaders nxf52672‌   Contact University team NXP Semiconductors CZ  Apply by email 
View full article
[Title CZ/SK] Techniky optimalizace neuronov ých sítí pro mobilní platformy během trénování   Assignment Quantization or pruning are commonly used techniques to optimize neural networks during training. These methods typically improve performance but have a negative impact on accuracy. The goal is to evaluate not only these two but other available optimization techniques suitable for mobile platforms and how they affect performance, accuracy, and memory usage. The usage of publicly available datasets for classification and detection is assumed (e.g. cifar, mnist, or coco). Results might be affected by the choice of the dataset, thus the thesis can focus on their differences as well.   Assignment CZ/SK Kvantizace nebo pruning jsou běžně použivanými technikami při optimalizaci neuronových sítí během trénování. Takovéto metody typicky zlepšují výkon, ale mají negativní dopad na přesnost. Cílem je vyhodnotit nikoliv pouze tyto dvě, ale i ostatní optimalizační techniky vhodné pro mobilní platformy a jak ovlivňují výkon, přesnost a paměťovou náročnost. Předpokladá se použití veřejně dostupných datasetů pro klasifikaci či detekci (např. cifar, mnist nebo coco). Vliv může mít i volba datasetu, a tak je možno věnovat se i rozdílům mezi nimi.   Language CZ/SK/EN   Leaders nxf52672‌   Contact University team NXP Semiconductors CZ  Apply by email 
View full article
[ Title CZ/SK] UX design pre MCUXpresso Configuration Tools     Assignment UX (User experience) design is one of the main deciding factors in the choice of a software application. Analyze UX of MCUXpresso Configuration Tools, specifically its user interface. Suggest specific user interface improvements. Create examples of suggested improvements. Compare the examples with the current solution. Test the examples with the help of app users.   Assignment CZ/SK UX design aplikácie je jedným z kľúčových faktorov na základe ktorých sa užívateľ rozhoduje o používaní aplikácie. Analyzujte UX aplikácie MCUXpresso Configuration Tools so zameraním na GUI. Navrhnite konkrétne vylepšenia pre prácu s aplikáciou. Vytvorte ukážky navrhnutých vylepšení. Tieto ukážky porovnajte s existujúcim riešením. Vytvorené ukážky otestujte na užívateloch aplikácie.   Language CZ/SK /EN   Leaders David Danaj   Contact University team NXP Semiconductors CZ  Apply by email 
View full article
[Title CZ/SK] Knižnica animácií pre ovládacie prvky grafickej knižnice SWT     Assignment In the field of mobile-device software, animation has now become a common ingredient of countless applications and operating systems. However, desktop applications are only about to make this user-interface improvement their own. Animation options are not offered by most graphics libraries, including SWT. Investigate the options to modify existing control elements in SWT library to include animation support. Investigate the options to expand the SWT library to include new control elements with animation support. Describe the procedure of including animation in existing SWT control elements, or a procedure to implement new control elements with animation support. Add animation to a selected control-element subgroup, or implement a selected subgroup of new control elements with animation support. Test the functionality of implemented control elements.   Assignment CZ/SK V oblasti softvéru pre mobilné zariadenia sa animácie stali bežnou súčasťou množstva aplikácií a operačných systémov. Desktopové aplikácie si tento typ vylepšenia užívateľského prostredia ale iba začínajú osvojovať. Veľká časť grafických knižníc, vrátane SWT, takéto možnosti neponúka. Zistite, aké existujú možnosti úpravy stávajúcich ovládacích prvkov v knižnici SWT o doplnenie funkcionality animácií. Zistite akým spôsobom by bolo možné rozšíriť knižnicu SWT o nové ovládacie prvky obsahujúce animácie. Navrhnite spôsob doplnenia animácií do stávajúcich SWT ovládacích prvkov, prípadne spôsob implementácie nových ovládacích prvkov podporujúcich animácie. Doplňte animácie do vybranej podmnožiny ovládacích prvkov, prípadne naimplementujte vybranú podmnožinu nových ovládacích prvkov obsahujúcich animácie. Otestujte funkčnosť implemenotvaných ovládacích prvkov v aplikácii.   Language CZ/SK/EN   Leaders nxa16617‌   Contact University team NXP Semiconductors CZ  Apply by email 
View full article
[Title CZ/SK] Rozšírenie Selenium knižnice pre RAP     Assignment Automatic web-application testing is an integral part of most IT projects. Current libraries, however, don't contain sufficient support for RAP-based webpage-generation. Familiarize yourself with the current library implementation and with basics of Selenium-based web app testing. Suggest how to expand the library with XPath support. Implement the suggested change. Test the expanded library with a series of tests of a RAP app.   Assignment CZ/SK Automaticke testovanie webovych aplikacii je neodmyslitelnou sucastou vacsiny IT projektov ale sucasne kniznice neobsahuju dostatocnu podporu generovanych stranok pomocou technologie RAP. Zoznamte sa so sucastnou implementaciou kniznice a zakladmi testovania webovych aplikacii pomocou Selenium. Navrhnite rozsirenie stavajucej kniznice o pracu s XPath. Naimplementujte navrhnute rozsirenie. Otestujte rozsirenie kniznice pomocou sady testov na RAP aplikacii.     Language CZ/SK /EN   Leaders nxa33311‌    
View full article
Thesis Title CZ/SK Nástroj pro zabezpečný start a aktualizaci firmware embedded mikrokontrolerů firmy NXP   Assignment CZ/SK Vytvořte uživatelsky intiutivní PC aplikaci/tool který bude sestavovat kryptované binární soubory potřebné pro zabezpečený start a aktualizaci firmware běžícího na mikrokontrolerech firmy NXP. Využijte formát dat, příkazů a strukturu binárního souboru podle nejnovějšího NXP standardu. Výstupem práce je vytvoření nástroje, který bude podporovat nejnovější generace NXP embedded mikrokontrolérů s ARM Cortex M33 jádry. Konkrétně platformy s kódovým označením LPC, i.MX RT a Kinetis. Softwarový nástroj bude napsán v jazyce Python, bude multiplatformní, dostupný pro operační systémy Windows®, Linux® a Apple Mac®. Language CZ Leaders martin.olejar@nxp.com lukas.zajac@nxp.com   Contact University team NXP Semiconductors CZ  Apply 
View full article
[Title CZ/SK] Automatické rozmiestnenie uzlov orientovaného acyklického grafu v grafickej aplikácii     Assignment One of our technologies depends on displaying expansive oriented acyclic graphs. Drawing these graphs manually is time-consuming and the results are not optimal. Analyze available 'auto-layout' algorithms. Suggest one or more algorithms fit to solve the issue. Implement the selected algorithms to the specified graph format and compare the results of your work with already available manually-drawn data and existing algorithms.   Assignment CZ/SK Jedna z našich technológií sa opiera o zobrazenie rozsiahlych orientovaných acyklických grafov. Ručné kreslenie týchto grafov je časovo náročné a výsledky nie sú optimálne. Analyzujte dostupné "auto-layout" algoritmy. Navrhnite jeden, prípadne niekoľko algoritmov vhodných na riešenie problému. Následne implementujte vybrané algoritmy pre dodaný formát grafov a porovnajte výsledky svojej práce s už dostupnými ručne vytvorenými dátami a už existujúcimi algoritmami.   Language CZ/SK/EN   Leaders tomaslestyan‌    
View full article