Theses CZ/SK

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Theses CZ/SK

Discussions

Sort by:
Marek Vitula
View full article
Marek Trmac
View full article
Tomas Klir
View full article
Michal Princ
View full article
Assignment No offered topics for you? Bring your own one. We are open to proposal of a thesis topic. The topic must be related to NXP projects or technologies.   Language CZ/SK/EN   Leaders Based on the topic   Contact University team NXP Semiconductors CZ  Apply by email 
View full article
Petr Hradský
View full article
Ondrej Balas
View full article
Petr Hradsky
View full article
Samuel Mudrik
View full article
Samuel Mudrik
View full article
Juraj Ondruška
View full article
Juraj/PetrH
View full article
Result: link    [Title CZ/SK] Knižnica animácií pre ovládacie prvky grafickej knižnice SWT     Assignment In the field of mobile-device software, animation has now become a common ingredient of countless applications and operating systems. However, desktop applications are only about to make this user-interface improvement their own. Animation options are not offered by most graphics libraries, including SWT. Investigate the options to modify existing control elements in SWT library to include animation support. Investigate the options to expand the SWT library to include new control elements with animation support. Describe the procedure of including animation in existing SWT control elements, or a procedure to implement new control elements with animation support. Add animation to a selected control-element subgroup, or implement a selected subgroup of new control elements with animation support. Test the functionality of implemented control elements.   Assignment CZ/SK V oblasti softvéru pre mobilné zariadenia sa animácie stali bežnou súčasťou množstva aplikácií a operačných systémov. Desktopové aplikácie si tento typ vylepšenia užívateľského prostredia ale iba začínajú osvojovať. Veľká časť grafických knižníc, vrátane SWT, takéto možnosti neponúka. Zistite, aké existujú možnosti úpravy stávajúcich ovládacích prvkov v knižnici SWT o doplnenie funkcionality animácií. Zistite akým spôsobom by bolo možné rozšíriť knižnicu SWT o nové ovládacie prvky obsahujúce animácie. Navrhnite spôsob doplnenia animácií do stávajúcich SWT ovládacích prvkov, prípadne spôsob implementácie nových ovládacích prvkov podporujúcich animácie. Doplňte animácie do vybranej podmnožiny ovládacích prvkov, prípadne naimplementujte vybranú podmnožinu nových ovládacích prvkov obsahujúcich animácie. Otestujte funkčnosť implemenotvaných ovládacích prvkov v aplikácii.   Language CZ/SK/EN   Leaders nxa16617‌   Contact University team NXP Semiconductors CZ  Apply by email 
View full article