[FINISHED] Fast object detection using neural networks on mobile devices

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

[FINISHED] Fast object detection using neural networks on mobile devices

No ratings

[FINISHED] Fast object detection using neural networks on mobile devices

Result: link 

 

[Title CZ/SK] Rychlá detekce objektů pomocí neuronových sítí na mobilních zařízeních

 

Assignment

The most common neural network architectures used for object detection on mobile platforms are SSD (Single Shot Detector) and YOLO (You Only Look Once). Both have their advantages and their drawbacks in terms of precision, performance or memory usage. The goal is to compare both neural network architectures and their versions or propose a different more suitable architecture and compare it against either SSD or YOLO. Models are assumed to be trained on the publicly available COCO dataset.

 

Assignment CZ/SK

Nejčasteji využívanými architekturami neuronových síti používaných pro detekci objektů na mobilních platformách jsou SSD (Single Shot Detector) a YOLO (You Only Look Once). Obě maji své výhody i nevýhody z pohledu přesnosti, výkonu nebo využití paměti. Cílem je porovnat obě architektury neuronových sítí a jejich verze nebo navrhnout jinou, vhodnější architekturu a porovnat ji s SSD nebo YOLO. Je předpokládáno trénování na veřejně dostupném COCO datasetu.

 

Language

CZ/SK/EN

 

Leaders

Pavel Macenauer‌

 

Contact

University team NXP Semiconductors CZ 

Apply by email 

nxp.png

Labels (1)
Version history
Revision #:
5 of 5
Last update:
4 weeks ago
Updated by: