Theses CZ/SK

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Theses CZ/SK

Discussions

Sort by:
Marek Vitula
View full article
Samuel Mudrik
View full article
Samuel Mudrik
View full article
Juraj Ondruška
View full article
Juraj Ondruška
View full article
[Title   CZ/SK] Hry pro tréning svalových partií     Assignment Developing neural plasticity post-injury is one of biomedicine's main trends. Analysis would contain the search for fitting measuring electrodes and a proper algorithm for accurate, dependable monitoring of MCU electrode signal. Video game must be designed with physiological activity of the exercised muscle part in mind. Design must contain design of the monitoring circuit (including dangerous risk-limitation), design of MCU signal-processing, and design of the video game. Signal, monitored on electrodes attached to the moving muscle part will be processed in the MCU. Video game will be a tool of visual feedback of muscle movements, or preferably, a motivating agent of the exercise. The game can even be as simple as drawing on paper, in case of exercise of hand muscles. Testing will be performed on healthy volunteers or possibly patients. In healthy test subjects, the tested muscle part will be immobilized or otherwise temporarily disadvantaged.   Assignment CZ/SK Rozvíjení poúrazové nervové plasticity je jedním z trendů současné biomedicíny. Do analýzy by mělo spadat nalezení vhodných měřících elektrod a vhodného algoritmu pro spolehlivé snímání elektrodového signálu na MCU. Počítačová hra musí být navržena s ohledem na fyziologickou aktivitu procvičované svalové partie. Do návrhu patří návrh snímacího obvodu (včetně limitace bezpečnostního rizika), návrh zpracování signálu na MCU, návrh počítačové hry. Signál snímaný na elektrodách připojených na svalovou partii bude za pohybu této svalové partie snímán a zpracováván v MCU. Počítačová hra bude nástrojem vizualní zpětné vazby aktivity svalu v lepším případě i motivačním nástrojem pro procvičování svalu. Hra může být i jednoduchá například kreslení na papír v případě procvičování svalů ruky. Testování návrhu se provádí na zdravých dobrovolnících, kterým se daná svalová partie znehybní nebo anervuje, případně na pacientech.   Language CZ/SK /EN   Leaders Lenka Polaskova   Contact University team NXP Semiconductors CZ  Apply by email 
View full article
Result: link    [Title CZ/SK] Knižnica animácií pre ovládacie prvky grafickej knižnice SWT     Assignment In the field of mobile-device software, animation has now become a common ingredient of countless applications and operating systems. However, desktop applications are only about to make this user-interface improvement their own. Animation options are not offered by most graphics libraries, including SWT. Investigate the options to modify existing control elements in SWT library to include animation support. Investigate the options to expand the SWT library to include new control elements with animation support. Describe the procedure of including animation in existing SWT control elements, or a procedure to implement new control elements with animation support. Add animation to a selected control-element subgroup, or implement a selected subgroup of new control elements with animation support. Test the functionality of implemented control elements.   Assignment CZ/SK V oblasti softvéru pre mobilné zariadenia sa animácie stali bežnou súčasťou množstva aplikácií a operačných systémov. Desktopové aplikácie si tento typ vylepšenia užívateľského prostredia ale iba začínajú osvojovať. Veľká časť grafických knižníc, vrátane SWT, takéto možnosti neponúka. Zistite, aké existujú možnosti úpravy stávajúcich ovládacích prvkov v knižnici SWT o doplnenie funkcionality animácií. Zistite akým spôsobom by bolo možné rozšíriť knižnicu SWT o nové ovládacie prvky obsahujúce animácie. Navrhnite spôsob doplnenia animácií do stávajúcich SWT ovládacích prvkov, prípadne spôsob implementácie nových ovládacích prvkov podporujúcich animácie. Doplňte animácie do vybranej podmnožiny ovládacích prvkov, prípadne naimplementujte vybranú podmnožinu nových ovládacích prvkov obsahujúcich animácie. Otestujte funkčnosť implemenotvaných ovládacích prvkov v aplikácii.   Language CZ/SK/EN   Leaders nxa16617‌   Contact University team NXP Semiconductors CZ  Apply by email 
View full article
Thesis Title CZ/SK ELEKTRICKÝ POHON S VYSOKOU ÚČINNOSŤOU V ELEKTROMOBILOVÝCH A AUTOMOBILOVÝCH APLIKÁCIACH Assignment   Analysis of suitable current sensing methods in power converter applications Select the proper current sensing method and build the math model of it Verify the selected current sensing method by a simulation model Experimental verification of selected current sensing method     Assignment CZ/SK Analýza vhodných metód merania prúdu výkonových meničov Výber vhodnej metódy a vytvorenie matematického modelu Simulačné overenie vhodnej metódy snímania prúdu Experimentálne overenie zvolenej metódy snímania prúdu   Language CZ/SK/EN   Leaders pachamatej    
View full article
Thesis Title CZ/SK Porovnanie vlastností vybraných typov riadení pre SMPM.   Assignment Comparison of Field-Oriented Control and Direct Torque Control for PMSM. Simulation analysis of control strategies. Implementation to the microcontroller, comparison.     Assignment CZ/SK 1.Porovnanie vlastností FOC a DTC. 2.Simulačná analýza oboch riadení. 3.Implementácia do mikroprocesora, porovnanie.   Language CZ/SK/EN   Leaders jaroslavlepka‌      
View full article
Result: link    [Title CZ/SK] Bezdrátový tachometr na kolo   Assignment Simplification or miniaturization of speed-measuring circuits. A voluntary point of assignment is power-status management of the speedometer (sleep status triggered by a long inactivity, power-on at the start of activity). Analyze the options of measuring travel speed using a sensor placed on the body of the bicycle (not on GPS etc) and the options of wireless data transfer from the bicycle to a speedometer placed on the handlebar (bluetooth, wifi, WUSB, Zigbee). Design must contain the design of monitoring circuit, design of data transfer, and design of the speedometer. Monitoring can be mechanical, optical, magnetic, or electromagnetic. The principle of data transfer must be based on wireless technology. Evaluation device  must display the monitored values, requisite are at least current average speed, general average speed, and distance traveled. Testing will be performed on a bicycle. The device must be able to function outdoors.   Zadanie Zjednodušení či miniaturizace obvodů pro měření rychlosti. Nepovinným bodem zadání je správa power režimů vyhodnocovacího zařízení (uspání zařízení po dlouhé neaktivitě a probuzení při zahájení aktivity). Analyzujte způsoby snímání rychlosti jízdy pomocí senzoru umístěného na pracovní partii kola (ne GPS apod.) a způsoby bezdrátového přenosu dat z kola na vyhodnocovací zařízení umístěné na řídítkách (bluetooth, wifi, WUSB, Zigbee) Do návrhu zařízení patří návrh snímacího obvodu, návrh přenosu signálu ke zpracování a návrh vyhodnocovacího zařízení s ohledem na skutečnou aplikaci Princip snímání může být založen na bázi mechanické, optické, magetické, magnetoelektrické. Princip přenosu dat musí být jednou z bezdrátových technologií. Vyhodnocovací zařízení bude vizuálně prezentovat naměřené výsledky, požaduje se minimálně aktuální průměrná rychlost, celková průměrná rychlost a ujetá vzdálenost. Testování bude provedeno na jízdím kole. Navržené zařízení musí být schopno pracovat ve vnějším prostředí.     Language CZ/SK /EN   Leaders lenkapolaskova‌    
View full article
Juraj Ondruška
View full article
Result: link    [Title CZ/SK] Automatické rozmiestnenie uzlov orientovaného acyklického grafu v grafickej aplikácii   Assignment One of our technologies depends on displaying expansive oriented acyclic graphs. Drawing these graphs manually is time-consuming and the results are not optimal. Analyze available 'auto-layout' algorithms. Suggest one or more algorithms fit to solve the issue. Implement the selected algorithms to the specified graph format and compare the results of your work with already available manually-drawn data and existing algorithms.   Assignment CZ/SK Jedna z našich technológií sa opiera o zobrazenie rozsiahlych orientovaných acyklických grafov. Ručné kreslenie týchto grafov je časovo náročné a výsledky nie sú optimálne. Analyzujte dostupné "auto-layout" algoritmy. Navrhnite jeden, prípadne niekoľko algoritmov vhodných na riešenie problému. Následne implementujte vybrané algoritmy pre dodaný formát grafov a porovnajte výsledky svojej práce s už dostupnými ručne vytvorenými dátami a už existujúcimi algoritmami.   Language CZ/SK/EN   Leaders tomaslestyan‌    
View full article
Marek Vitula
View full article
[Title   CZ/SK] Aktivní ochrana a monitoring nabíjecích zařízení     Assignment This thesis deals with the design of monitoring device, which should serve for measurement and recording measured values of wireless charging device. The thesis further solves design of device protection method. Measuring instrument is equipped with several temperature sensors, which measures temperature in selected points of charging device and is also equipped with current sensor, which measures current from power source of charging device. Sensors are connected to development board FRDM-KL27Z with microcontroller MKL27Z64VLH4. Part of this work is also software which serves to evaluation of data obtained by the sensors.   Assignment CZ/SK Tato práce se zabývá návrhem monitorovacího přístroje, který má sloužit k měření a zaznamenávání stavu bezdrátového nabíjecího zařízení. Práce dále řeší návrh způsobu ochrany nabíjecího zařízení. Měřicí přístroj je vybaven několika teplotními snímači, které měří teplotu ve vybraných místech nabíjecího zařízení a také proudovým snímačem, který měří proud z napájecího zdroje nabíjecího zařízení. Snímače jsou připojeny k vývojovému kitu FRDM-KL27Z s mikrokontrolerem MKL27Z64VLH4. Součástí práce je také software, sloužící k vyhodnocení dat získaných snímači.   Language CZ/SK/EN   Leaders Josef Tkadlec   Contact University team NXP Semiconductors CZ  Apply by email 
View full article
[Title CZ/SK] Rozšírenie Selenium knižnice pre RAP     Assignment Automatic web-application testing is an integral part of most IT projects. Current libraries, however, don't contain sufficient support for RAP-based webpage-generation. Familiarize yourself with the current library implementation and with basics of Selenium-based web app testing. Suggest how to expand the library with XPath support. Implement the suggested change. Test the expanded library with a series of tests of a RAP app.   Assignment CZ/SK Automaticke testovanie webovych aplikacii je neodmyslitelnou sucastou vacsiny IT projektov ale sucasne kniznice neobsahuju dostatocnu podporu generovanych stranok pomocou technologie RAP. Zoznamte sa so sucastnou implementaciou kniznice a zakladmi testovania webovych aplikacii pomocou Selenium. Navrhnite rozsirenie stavajucej kniznice o pracu s XPath. Naimplementujte navrhnute rozsirenie. Otestujte rozsirenie kniznice pomocou sady testov na RAP aplikacii.     Language CZ/SK /EN   Leaders nxa33311‌    
View full article