Theses CZ/SK

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Theses CZ/SK

Discussions

Sort by:
Results: link  Assignment MicroPython is lightweight implementation of Python 3 with subset of standard library, which is designed to run on micro-controllers. Familiarize with system, compare with other embedded scripting solutions such as eLUA (speed, code size, ease of use).  Port current implementation of MicroPython to NXP processor and use it  in the example application.  Provide source code back to community.   Language CZ/SK/EN   Leaders @petr Lukas   Contact University team NXP Semiconductors CZ  Apply by email 
View full article
Result: link    [Title CZ/SK] Využití statické analýzy kódu pro ověření modelu generátoru konfiguračního kódu   Assignment Testing the model of configuration-code generation is a difficult task, especially when many parameters are inputted into the generator. Investigate the options of using one of the static C-code analysis tools and evaluate the possibility to gain data about writes to processor registers made from SDK function called from configuration code, including embedded calls of other functions. Design an app or a script which provides a list of possible writes and evaluates whether all model-serviced registers added to the generated code. Implement the designed app. Test the solution on data of a few processors.   Assignment CZ/SK Testování modelu generátoru konfiguračního kódu je náročný úkol, obzvlášť v případě, že je na vstupu generátoru mnoho parametrů. Vyzkoušejte možnost použít některý z nástrojů pro statickou analýzu C kódu a zhodnoťte možnost získat data o zápisu do registrů procesoru prováděných z SDK funknce volané z konfiguračního kódu, včetně vnořených volání dalších funkcí. Navrhněte aplikaci nebo skript který poskytne seznam možných zápisů a vyhodnotí zda jsou všechny registry obsluhované modelem zapisovány i generovaným kódem. Implementujte navrženou aplikaci. Otestujte funkčnost implementovaného řešení na datech několik procesorů.     Language CZ/SK/EN   Leaders Petr_H‌    
View full article
Assignment Quantization reduces computation costs of neural networks by shrinking model size and improving accelerator latency with only small degradation of model accuracy. To keep the precision the highest possible, often quantization-aware training is necessary. First, the model is trained with floating point weight and bias values, then fake quantization nodes are applied to the model graph to simulate quantization and to adjust the values. Find a method how to re-train existing floating point TensorFlow models using the final quantization phase. Apply the steps on the PoseNet model to achieve an 8-bit quantized network. Compare the accuracy of the quantized model with the original floating point model and with the accuracy of models quantized using the simpler post-training method.   Assignment CZ/SK Kvantizace snižuje náročnost výpočtu neurónových sítí zmenšením jejich velikosti a zvýšením možností akcelerace s jenom malým ůbytkem přesnosti modelu. Pro zachování co nejvyšší přesnosti je často zapotřebí trénování s kvantizací. Nejdříve se natrénuje model s hodnotami vah a prahů s pohyblivou desetinnou čárkou, následně se aplikují uzly grafu modelu pro simulaci kvantizace na přizpůsobení hodnot. Najděte spůsob jak přetrénovat existujíci TensorFlow modely s hodnotami s pohyblivou desetinnou čárkou za použití finální fáze trénování s kvantizací. Aplikujte kroky na PoseNet model pro dosáhnutí 8-bitově kvantizované sítě. Srovnejte přesnost výsledného kvantizovaného modelu s originálem a s přesností modelů kvatizovaných pomocí jednodušší metody kvantizace po tréninku.   Language CZ/SK/EN   Leaders LadislavVadkerti‌   Contact University team NXP Semiconductors CZ  Apply by email 
View full article
Result: link    [Title CZ/SK] Android aplikace pro Sigfox měření   Assignment As IoT devices grow in popularity, we observe the growing need to monitor activity of devices which only recently defied imagination. One of the possible ways of wireless or low-power data transfer is the Sigfox network. Familiarize yourself with the Sigfox network and with the framework offered by Sigfox to measure data sent from Sigfox devices. Design an app for Android OS, which could read data through Sigfox network API and fittingly display the data sent from different devices. Also enable the reading of displayed data in a format of your choice using BLE. Implement the designed app. Allow the user the choice to choose between different data interpretation for each device. Implement statistical functions of data with data from Sigfox devices. Test the app thoroughly.   Assignment CZ/SK S rostoucí popularitou IoT zařízení se objevuje snaha zaznamenávat aktivitu zařízení, u kterých jsme si to dříve ani nedokázali představit. Jedním z možných způsobů bezdrátového a low-power odesílání dat je síť Sigfox. Seznamte se se sítí Sigfox a rozhraním, které Sigfox nabízí pro zobrazování dat odeslaných Sigfox zařízeními. Navrhněte aplikaci pro OS Android, která umožní vyčítání dat přes API sítě Sigfox a vhodným způsobem zobrazí uživateli data odeslaná jednotlivými zařízeními. Umožněte také načítání zobrazovaných dat ve vámi zvoleném formátu přes BLE. Implementujte vámi navrženou aplikaci. Ponechte uživateli možnost vybrat různou interpretaci dat pro každé zařízení. Implementujte statistické funkce dat daty ze Sigfox zařízení. Důkladně otestujte vámi implementovanou aplikaci.     Language CZ/SK /EN   Leaders Jan Nevoral   Contact University team NXP Semiconductors CZ  Apply by email 
View full article
Result: link  [Title CZ/SK] Techniky optimalizace neuronov ých sítí pro mobilní platformy během trénování   Assignment Quantization or pruning are commonly used techniques to optimize neural networks during training. These methods typically improve performance but have a negative impact on accuracy. The goal is to evaluate not only these two but other available optimization techniques suitable for mobile platforms and how they affect performance, accuracy, and memory usage. The usage of publicly available datasets for classification and detection is assumed (e.g. cifar, mnist, or coco). Results might be affected by the choice of the dataset, thus the thesis can focus on their differences as well.   Assignment CZ/SK Kvantizace nebo pruning jsou běžně použivanými technikami při optimalizaci neuronových sítí během trénování. Takovéto metody typicky zlepšují výkon, ale mají negativní dopad na přesnost. Cílem je vyhodnotit nikoliv pouze tyto dvě, ale i ostatní optimalizační techniky vhodné pro mobilní platformy a jak ovlivňují výkon, přesnost a paměťovou náročnost. Předpokladá se použití veřejně dostupných datasetů pro klasifikaci či detekci (např. cifar, mnist nebo coco). Vliv může mít i volba datasetu, a tak je možno věnovat se i rozdílům mezi nimi.   Language CZ/SK/EN   Leaders Pavel Macenauer   Contact University team NXP Semiconductors CZ  Apply by email 
View full article
Ondrej Balas
View full article
Assignment Should none of the offered topics be to your liking, feel free to propose a thesis topic yourself. The topic must be related to NXP projects or technologies.   Language CZ/SK/EN   Leaders Based on the topic   Contact University team NXP Semiconductors CZ  Apply by email 
View full article
Thesis Title CZ/SK 12-stupňové riadenie BLDC motora   Assignment Analysis of commutation techniques as FOC alternatives Design 12-step control and verify it using simulation Implementation of 12 step control strategy to MCU Analysis of 12 step motor control strategy results.   Assignment CZ/SK 1.Analyzujte komutačné techniky ako alternatívy k vektorovému riadeniu 2.Návrhnite 12-stupňové riadenie a vykonajte jeho simulačné overenie 3.Uskutočnite implementáciu algoritmu do vybraného MCU 4.Vyhodnoťte dosiahnuté výsledky na reálnom BLDC motore   Language CZ/SK/EN   Leaders pachamatej‌      
View full article
[ Title CZ/SK] UX design pre MCUXpresso Configuration Tools     Assignment UX (User experience) design is one of the main deciding factors in the choice of a software application. Analyze UX of MCUXpresso Configuration Tools, specifically its user interface. Suggest specific user interface improvements. Create examples of suggested improvements. Compare the examples with the current solution. Test the examples with the help of app users.   Assignment CZ/SK UX design aplikácie je jedným z kľúčových faktorov na základe ktorých sa užívateľ rozhoduje o používaní aplikácie. Analyzujte UX aplikácie MCUXpresso Configuration Tools so zameraním na GUI. Navrhnite konkrétne vylepšenia pre prácu s aplikáciou. Vytvorte ukážky navrhnutých vylepšení. Tieto ukážky porovnajte s existujúcim riešením. Vytvorené ukážky otestujte na užívateloch aplikácie.   Language CZ/SK /EN   Leaders David Danaj   Contact University team NXP Semiconductors CZ  Apply by email 
View full article
Result: link    Chytrý zámek využívající sítě IoT   MM2E:  Seznamte se s nabídkou nízkopříkonových mikrokontrolérů, NFC čteček a transceiverů pro IoT síť Sigfox od firmy NXP. Prostudujte možnosti stávajících elektromechanických zámků a zvolte vhodný zámek, který bude možné elektronicky ovládat. Navrhněte řešení elektronického zámku, který bude umožňovat autorizaci pomocí NFC tagu a následné otevření zámku a odeslání informace o provedení úspešné či neúspěšné autorizace do sítě Sigfox. Zohledněte možnosti bateriového napájení zařízení a také možnosti zařízení vestavět do dveří.   MMSE: Navržený elektronický zámek realizujte a implementujte firmware v jazyce C. Vyberte vhodné antény pro NFC a Sigfox IoT na základě požadavku vestavby do dveří. Sestavený zámek otestujte, zaměřte se na vliv rušení v budovách a také na vliv materiálu dveří na kvalitu signálu.   Literatura   [1] KHAN, Gul N. a Krzysztof INIEWSKI, ed. Embedded and networking systems: design, software, and implementation. Boca Raton: CRC Press, c2014. ISBN 978-1-4665-9065-6.   [2] ZÁHLAVA, Vít. Návrh a konstrukce desek plošných spojů: principy a pravidla praktického návrhu. Praha: BEN - technická literatura, 2010. ISBN 978-80-7300-266-4.   Jazyk CZ   Konzultanti Jan Nevoral  
View full article
Result: link    Thesis Title CZ/SK Nástroj pro zabezpečný start a aktualizaci firmware embedded mikrokontrolerů firmy NXP Assignment CZ/SK Vytvořte uživatelsky intiutivní PC aplikaci/tool který bude sestavovat kryptované binární soubory potřebné pro zabezpečený start a aktualizaci firmware běžícího na mikrokontrolerech firmy NXP. Využijte formát dat, příkazů a strukturu binárního souboru podle nejnovějšího NXP standardu. Výstupem práce je vytvoření nástroje, který bude podporovat nejnovější generace NXP embedded mikrokontrolérů s ARM Cortex M33 jádry. Konkrétně platformy s kódovým označením LPC, i.MX RT a Kinetis. Softwarový nástroj bude napsán v jazyce Python, bude multiplatformní, dostupný pro operační systémy Windows®, Linux® a Apple Mac®. Language CZ Leaders martin.olejar@nxp.com lukas.zajac@nxp.com   Contact University team NXP Semiconductors CZ  Apply 
View full article
Viktor Obr
View full article
Result: link    [Title CZ/SK] Rychl á detekce objektů pomocí neuronových sítí na mobilních zařízeních   Assignment The most common neural network architectures used for object detection on mobile platforms are SSD (Single Shot Detector) and YOLO (You Only Look Once). Both have their advantages and their drawbacks in terms of precision, performance or memory usage. The goal is to compare both neural network architectures and their versions or propose a different more suitable architecture and compare it against either SSD or YOLO. Models are assumed to be trained on the publicly available COCO dataset.   Assignment CZ/SK Nejčasteji využívanými architekturami neuronových síti používaných pro detekci objektů na mobilních platformách jsou SSD (Single Shot Detector) a YOLO (You Only Look Once). Obě maji své výhody i nevýhody z pohledu přesnosti, výkonu nebo využití paměti. Cílem je porovnat obě architektury neuronových sítí a jejich verze nebo navrhnout jinou, vhodnější architekturu a porovnat ji s SSD nebo YOLO. Je předpokládáno trénování na veřejně dostupném COCO datasetu.   Language CZ/SK/EN   Leaders Pavel Macenauer‌   Contact University team NXP Semiconductors CZ  Apply by email 
View full article