[FINISHED] Automatic node-placement in an oriented acyclic graph in a GUI application

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

[FINISHED] Automatic node-placement in an oriented acyclic graph in a GUI application

No ratings

[FINISHED] Automatic node-placement in an oriented acyclic graph in a GUI application

Result: link 

 

[Title CZ/SK] Automatické rozmiestnenie uzlov orientovaného acyklického grafu v grafickej aplikácii

 

Assignment

One of our technologies depends on displaying expansive oriented acyclic graphs. Drawing these graphs manually is time-consuming and the results are not optimal. Analyze available 'auto-layout' algorithms. Suggest one or more algorithms fit to solve the issue. Implement the selected algorithms to the specified graph format and compare the results of your work with already available manually-drawn data and existing algorithms.

 

Assignment CZ/SK

Jedna z našich technológií sa opiera o zobrazenie rozsiahlych orientovaných acyklických grafov. Ručné kreslenie týchto grafov je časovo náročné a výsledky nie sú optimálne. Analyzujte dostupné "auto-layout" algoritmy. Navrhnite jeden, prípadne niekoľko algoritmov vhodných na riešenie problému.

Následne implementujte vybrané algoritmy pre dodaný formát grafov a porovnajte výsledky svojej práce s už dostupnými ručne vytvorenými dátami a už existujúcimi algoritmami.

 

Language

CZ/SK/EN

 

Leaders

tomaslestyan

 

 

nxp.png

Labels (1)
Version history
Revision #:
4 of 4
Last update:
‎05-25-2021 02:10 AM
Updated by: