Theses CZ/SK

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Theses CZ/SK

Labels

Discussions

Sort by:
Result: link    [Title CZ/SK] Knižnica animácií pre ovládacie prvky grafickej knižnice SWT     Assignment In the field of mobile-device software, animation has now become a common ingredient of countless applications and operating systems. However, desktop applications are only about to make this user-interface improvement their own. Animation options are not offered by most graphics libraries, including SWT. Investigate the options to modify existing control elements in SWT library to include animation support. Investigate the options to expand the SWT library to include new control elements with animation support. Describe the procedure of including animation in existing SWT control elements, or a procedure to implement new control elements with animation support. Add animation to a selected control-element subgroup, or implement a selected subgroup of new control elements with animation support. Test the functionality of implemented control elements.   Assignment CZ/SK V oblasti softvéru pre mobilné zariadenia sa animácie stali bežnou súčasťou množstva aplikácií a operačných systémov. Desktopové aplikácie si tento typ vylepšenia užívateľského prostredia ale iba začínajú osvojovať. Veľká časť grafických knižníc, vrátane SWT, takéto možnosti neponúka. Zistite, aké existujú možnosti úpravy stávajúcich ovládacích prvkov v knižnici SWT o doplnenie funkcionality animácií. Zistite akým spôsobom by bolo možné rozšíriť knižnicu SWT o nové ovládacie prvky obsahujúce animácie. Navrhnite spôsob doplnenia animácií do stávajúcich SWT ovládacích prvkov, prípadne spôsob implementácie nových ovládacích prvkov podporujúcich animácie. Doplňte animácie do vybranej podmnožiny ovládacích prvkov, prípadne naimplementujte vybranú podmnožinu nových ovládacích prvkov obsahujúcich animácie. Otestujte funkčnosť implemenotvaných ovládacích prvkov v aplikácii.   Language CZ/SK/EN   Leaders nxa16617‌   Contact University team NXP Semiconductors CZ  Apply by email 
View full article
Result: link    [Title CZ/SK] Rychl á detekce objektů pomocí neuronových sítí na mobilních zařízeních   Assignment The most common neural network architectures used for object detection on mobile platforms are SSD (Single Shot Detector) and YOLO (You Only Look Once). Both have their advantages and their drawbacks in terms of precision, performance or memory usage. The goal is to compare both neural network architectures and their versions or propose a different more suitable architecture and compare it against either SSD or YOLO. Models are assumed to be trained on the publicly available COCO dataset.   Assignment CZ/SK Nejčasteji využívanými architekturami neuronových síti používaných pro detekci objektů na mobilních platformách jsou SSD (Single Shot Detector) a YOLO (You Only Look Once). Obě maji své výhody i nevýhody z pohledu přesnosti, výkonu nebo využití paměti. Cílem je porovnat obě architektury neuronových sítí a jejich verze nebo navrhnout jinou, vhodnější architekturu a porovnat ji s SSD nebo YOLO. Je předpokládáno trénování na veřejně dostupném COCO datasetu.   Language CZ/SK/EN   Leaders Pavel Macenauer‌   Contact University team NXP Semiconductors CZ  Apply by email 
View full article
Result: link  [Title CZ/SK] Techniky optimalizace neuronov ých sítí pro mobilní platformy během trénování   Assignment Quantization or pruning are commonly used techniques to optimize neural networks during training. These methods typically improve performance but have a negative impact on accuracy. The goal is to evaluate not only these two but other available optimization techniques suitable for mobile platforms and how they affect performance, accuracy, and memory usage. The usage of publicly available datasets for classification and detection is assumed (e.g. cifar, mnist, or coco). Results might be affected by the choice of the dataset, thus the thesis can focus on their differences as well.   Assignment CZ/SK Kvantizace nebo pruning jsou běžně použivanými technikami při optimalizaci neuronových sítí během trénování. Takovéto metody typicky zlepšují výkon, ale mají negativní dopad na přesnost. Cílem je vyhodnotit nikoliv pouze tyto dvě, ale i ostatní optimalizační techniky vhodné pro mobilní platformy a jak ovlivňují výkon, přesnost a paměťovou náročnost. Předpokladá se použití veřejně dostupných datasetů pro klasifikaci či detekci (např. cifar, mnist nebo coco). Vliv může mít i volba datasetu, a tak je možno věnovat se i rozdílům mezi nimi.   Language CZ/SK/EN   Leaders Pavel Macenauer   Contact University team NXP Semiconductors CZ  Apply by email 
View full article
Results: link  Assignment MicroPython is lightweight implementation of Python 3 with subset of standard library, which is designed to run on micro-controllers. Familiarize with system, compare with other embedded scripting solutions such as eLUA (speed, code size, ease of use).  Port current implementation of MicroPython to NXP processor and use it  in the example application.  Provide source code back to community.   Language CZ/SK/EN   Leaders @petr Lukas   Contact University team NXP Semiconductors CZ  Apply by email 
View full article
[Title   CZ/SK] Aktivní ochrana a monitoring nabíjecích zařízení     Assignment This thesis deals with the design of monitoring device, which should serve for measurement and recording measured values of wireless charging device. The thesis further solves design of device protection method. Measuring instrument is equipped with several temperature sensors, which measures temperature in selected points of charging device and is also equipped with current sensor, which measures current from power source of charging device. Sensors are connected to development board FRDM-KL27Z with microcontroller MKL27Z64VLH4. Part of this work is also software which serves to evaluation of data obtained by the sensors.   Assignment CZ/SK Tato práce se zabývá návrhem monitorovacího přístroje, který má sloužit k měření a zaznamenávání stavu bezdrátového nabíjecího zařízení. Práce dále řeší návrh způsobu ochrany nabíjecího zařízení. Měřicí přístroj je vybaven několika teplotními snímači, které měří teplotu ve vybraných místech nabíjecího zařízení a také proudovým snímačem, který měří proud z napájecího zdroje nabíjecího zařízení. Snímače jsou připojeny k vývojovému kitu FRDM-KL27Z s mikrokontrolerem MKL27Z64VLH4. Součástí práce je také software, sloužící k vyhodnocení dat získaných snímači.   Language CZ/SK/EN   Leaders Josef Tkadlec   Contact University team NXP Semiconductors CZ  Apply by email 
View full article
Thesis Title CZ/SK 12-stupňové riadenie BLDC motora   Assignment Analysis of commutation techniques as FOC alternatives Design 12-step control and verify it using simulation Implementation of 12 step control strategy to MCU Analysis of 12 step motor control strategy results.   Assignment CZ/SK 1.Analyzujte komutačné techniky ako alternatívy k vektorovému riadeniu 2.Návrhnite 12-stupňové riadenie a vykonajte jeho simulačné overenie 3.Uskutočnite implementáciu algoritmu do vybraného MCU 4.Vyhodnoťte dosiahnuté výsledky na reálnom BLDC motore   Language CZ/SK/EN   Leaders pachamatej‌      
View full article
Thesis Title CZ/SK ELEKTRICKÝ POHON S VYSOKOU ÚČINNOSŤOU V ELEKTROMOBILOVÝCH A AUTOMOBILOVÝCH APLIKÁCIACH Assignment   Analysis of suitable current sensing methods in power converter applications Select the proper current sensing method and build the math model of it Verify the selected current sensing method by a simulation model Experimental verification of selected current sensing method     Assignment CZ/SK Analýza vhodných metód merania prúdu výkonových meničov Výber vhodnej metódy a vytvorenie matematického modelu Simulačné overenie vhodnej metódy snímania prúdu Experimentálne overenie zvolenej metódy snímania prúdu   Language CZ/SK/EN   Leaders pachamatej    
View full article
Thesis Title CZ/SK Porovnanie vlastností vybraných typov riadení pre SMPM.   Assignment Comparison of Field-Oriented Control and Direct Torque Control for PMSM. Simulation analysis of control strategies. Implementation to the microcontroller, comparison.     Assignment CZ/SK 1.Porovnanie vlastností FOC a DTC. 2.Simulačná analýza oboch riadení. 3.Implementácia do mikroprocesora, porovnanie.   Language CZ/SK/EN   Leaders jaroslavlepka‌      
View full article
[Title CZ/SK] Rozšírenie Selenium knižnice pre RAP     Assignment Automatic web-application testing is an integral part of most IT projects. Current libraries, however, don't contain sufficient support for RAP-based webpage-generation. Familiarize yourself with the current library implementation and with basics of Selenium-based web app testing. Suggest how to expand the library with XPath support. Implement the suggested change. Test the expanded library with a series of tests of a RAP app.   Assignment CZ/SK Automaticke testovanie webovych aplikacii je neodmyslitelnou sucastou vacsiny IT projektov ale sucasne kniznice neobsahuju dostatocnu podporu generovanych stranok pomocou technologie RAP. Zoznamte sa so sucastnou implementaciou kniznice a zakladmi testovania webovych aplikacii pomocou Selenium. Navrhnite rozsirenie stavajucej kniznice o pracu s XPath. Naimplementujte navrhnute rozsirenie. Otestujte rozsirenie kniznice pomocou sady testov na RAP aplikacii.     Language CZ/SK /EN   Leaders nxa33311‌    
View full article
Result: link    Thesis Title CZ/SK Nástroj pro zabezpečný start a aktualizaci firmware embedded mikrokontrolerů firmy NXP Assignment CZ/SK Vytvořte uživatelsky intiutivní PC aplikaci/tool který bude sestavovat kryptované binární soubory potřebné pro zabezpečený start a aktualizaci firmware běžícího na mikrokontrolerech firmy NXP. Využijte formát dat, příkazů a strukturu binárního souboru podle nejnovějšího NXP standardu. Výstupem práce je vytvoření nástroje, který bude podporovat nejnovější generace NXP embedded mikrokontrolérů s ARM Cortex M33 jádry. Konkrétně platformy s kódovým označením LPC, i.MX RT a Kinetis. Softwarový nástroj bude napsán v jazyce Python, bude multiplatformní, dostupný pro operační systémy Windows®, Linux® a Apple Mac®. Language CZ Leaders martin.olejar@nxp.com lukas.zajac@nxp.com   Contact University team NXP Semiconductors CZ  Apply 
View full article
Result: link    [Title CZ/SK] Automatické rozmiestnenie uzlov orientovaného acyklického grafu v grafickej aplikácii   Assignment One of our technologies depends on displaying expansive oriented acyclic graphs. Drawing these graphs manually is time-consuming and the results are not optimal. Analyze available 'auto-layout' algorithms. Suggest one or more algorithms fit to solve the issue. Implement the selected algorithms to the specified graph format and compare the results of your work with already available manually-drawn data and existing algorithms.   Assignment CZ/SK Jedna z našich technológií sa opiera o zobrazenie rozsiahlych orientovaných acyklických grafov. Ručné kreslenie týchto grafov je časovo náročné a výsledky nie sú optimálne. Analyzujte dostupné "auto-layout" algoritmy. Navrhnite jeden, prípadne niekoľko algoritmov vhodných na riešenie problému. Následne implementujte vybrané algoritmy pre dodaný formát grafov a porovnajte výsledky svojej práce s už dostupnými ručne vytvorenými dátami a už existujúcimi algoritmami.   Language CZ/SK/EN   Leaders tomaslestyan‌    
View full article
Result: link    [Title CZ/SK] Využití statické analýzy kódu pro ověření modelu generátoru konfiguračního kódu   Assignment Testing the model of configuration-code generation is a difficult task, especially when many parameters are inputted into the generator. Investigate the options of using one of the static C-code analysis tools and evaluate the possibility to gain data about writes to processor registers made from SDK function called from configuration code, including embedded calls of other functions. Design an app or a script which provides a list of possible writes and evaluates whether all model-serviced registers added to the generated code. Implement the designed app. Test the solution on data of a few processors.   Assignment CZ/SK Testování modelu generátoru konfiguračního kódu je náročný úkol, obzvlášť v případě, že je na vstupu generátoru mnoho parametrů. Vyzkoušejte možnost použít některý z nástrojů pro statickou analýzu C kódu a zhodnoťte možnost získat data o zápisu do registrů procesoru prováděných z SDK funknce volané z konfiguračního kódu, včetně vnořených volání dalších funkcí. Navrhněte aplikaci nebo skript který poskytne seznam možných zápisů a vyhodnotí zda jsou všechny registry obsluhované modelem zapisovány i generovaným kódem. Implementujte navrženou aplikaci. Otestujte funkčnost implementovaného řešení na datech několik procesorů.     Language CZ/SK/EN   Leaders Petr_H‌    
View full article
Result: link    [Title CZ/SK] Bezdrátový tachometr na kolo   Assignment Simplification or miniaturization of speed-measuring circuits. A voluntary point of assignment is power-status management of the speedometer (sleep status triggered by a long inactivity, power-on at the start of activity). Analyze the options of measuring travel speed using a sensor placed on the body of the bicycle (not on GPS etc) and the options of wireless data transfer from the bicycle to a speedometer placed on the handlebar (bluetooth, wifi, WUSB, Zigbee). Design must contain the design of monitoring circuit, design of data transfer, and design of the speedometer. Monitoring can be mechanical, optical, magnetic, or electromagnetic. The principle of data transfer must be based on wireless technology. Evaluation device  must display the monitored values, requisite are at least current average speed, general average speed, and distance traveled. Testing will be performed on a bicycle. The device must be able to function outdoors.   Zadanie Zjednodušení či miniaturizace obvodů pro měření rychlosti. Nepovinným bodem zadání je správa power režimů vyhodnocovacího zařízení (uspání zařízení po dlouhé neaktivitě a probuzení při zahájení aktivity). Analyzujte způsoby snímání rychlosti jízdy pomocí senzoru umístěného na pracovní partii kola (ne GPS apod.) a způsoby bezdrátového přenosu dat z kola na vyhodnocovací zařízení umístěné na řídítkách (bluetooth, wifi, WUSB, Zigbee) Do návrhu zařízení patří návrh snímacího obvodu, návrh přenosu signálu ke zpracování a návrh vyhodnocovacího zařízení s ohledem na skutečnou aplikaci Princip snímání může být založen na bázi mechanické, optické, magetické, magnetoelektrické. Princip přenosu dat musí být jednou z bezdrátových technologií. Vyhodnocovací zařízení bude vizuálně prezentovat naměřené výsledky, požaduje se minimálně aktuální průměrná rychlost, celková průměrná rychlost a ujetá vzdálenost. Testování bude provedeno na jízdím kole. Navržené zařízení musí být schopno pracovat ve vnějším prostředí.     Language CZ/SK /EN   Leaders lenkapolaskova‌    
View full article
Result: link    [Title CZ/SK] Android aplikace pro Sigfox měření   Assignment As IoT devices grow in popularity, we observe the growing need to monitor activity of devices which only recently defied imagination. One of the possible ways of wireless or low-power data transfer is the Sigfox network. Familiarize yourself with the Sigfox network and with the framework offered by Sigfox to measure data sent from Sigfox devices. Design an app for Android OS, which could read data through Sigfox network API and fittingly display the data sent from different devices. Also enable the reading of displayed data in a format of your choice using BLE. Implement the designed app. Allow the user the choice to choose between different data interpretation for each device. Implement statistical functions of data with data from Sigfox devices. Test the app thoroughly.   Assignment CZ/SK S rostoucí popularitou IoT zařízení se objevuje snaha zaznamenávat aktivitu zařízení, u kterých jsme si to dříve ani nedokázali představit. Jedním z možných způsobů bezdrátového a low-power odesílání dat je síť Sigfox. Seznamte se se sítí Sigfox a rozhraním, které Sigfox nabízí pro zobrazování dat odeslaných Sigfox zařízeními. Navrhněte aplikaci pro OS Android, která umožní vyčítání dat přes API sítě Sigfox a vhodným způsobem zobrazí uživateli data odeslaná jednotlivými zařízeními. Umožněte také načítání zobrazovaných dat ve vámi zvoleném formátu přes BLE. Implementujte vámi navrženou aplikaci. Ponechte uživateli možnost vybrat různou interpretaci dat pro každé zařízení. Implementujte statistické funkce dat daty ze Sigfox zařízení. Důkladně otestujte vámi implementovanou aplikaci.     Language CZ/SK /EN   Leaders Jan Nevoral   Contact University team NXP Semiconductors CZ  Apply by email 
View full article
Result: link    Chytrý zámek využívající sítě IoT   MM2E:  Seznamte se s nabídkou nízkopříkonových mikrokontrolérů, NFC čteček a transceiverů pro IoT síť Sigfox od firmy NXP. Prostudujte možnosti stávajících elektromechanických zámků a zvolte vhodný zámek, který bude možné elektronicky ovládat. Navrhněte řešení elektronického zámku, který bude umožňovat autorizaci pomocí NFC tagu a následné otevření zámku a odeslání informace o provedení úspešné či neúspěšné autorizace do sítě Sigfox. Zohledněte možnosti bateriového napájení zařízení a také možnosti zařízení vestavět do dveří.   MMSE: Navržený elektronický zámek realizujte a implementujte firmware v jazyce C. Vyberte vhodné antény pro NFC a Sigfox IoT na základě požadavku vestavby do dveří. Sestavený zámek otestujte, zaměřte se na vliv rušení v budovách a také na vliv materiálu dveří na kvalitu signálu.   Literatura   [1] KHAN, Gul N. a Krzysztof INIEWSKI, ed. Embedded and networking systems: design, software, and implementation. Boca Raton: CRC Press, c2014. ISBN 978-1-4665-9065-6.   [2] ZÁHLAVA, Vít. Návrh a konstrukce desek plošných spojů: principy a pravidla praktického návrhu. Praha: BEN - technická literatura, 2010. ISBN 978-80-7300-266-4.   Jazyk CZ   Konzultanti Jan Nevoral  
View full article