Analyzátor protokolu RPMsg s využitím nástroje FreeMASTER

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Analyzátor protokolu RPMsg s využitím nástroje FreeMASTER

No ratings

Analyzátor protokolu RPMsg s využitím nástroje FreeMASTER

Analyzátor protokolu RPMsg s využitím nástroje FreeMASTER

 

Assignment CZ/SK

RPMsg (Remote Processor Messaging) je standardní protokol pro komunikaci mezi procesorovými jádry v heterogenních embedded systémech. S pomocí vizualizačního a debugovacího nástroje FreeMASTER realizujte zobrazení obsahu sdílené paměti v běžící rpmsg aplikaci a také vizualizujte jednotlivé koncové rpmsg uzly. Navrhněte způsob jak analyzovat probíhající výměnu zpráv mezi jádry a tak umožnit efektivní ladění rpmsg aplikací.

 

Assignment ENG

RPMsg protocol analyzer using FreeMASTER tool

RPMsg (Remote Processor Messaging) is a standard protocol for inter-core communication in heterogenous embedded systems. Using the FreeMASTER visualization and debug tool implement the run-time shared memory content and individual rpmsg endpoints visualization. Propose a way how to analyze rpmsg messages exchange and thus allow effective rpmsg applications debugging.

 

Motivace: Motivací této bakalářské práce je zlepšit proces vizualizace a ladění komunikace mezi procesorovými jádry v rámci heterogenních embedded systémů využívajících protokol RPMsg. Současný nedostatek nástrojů pro efektivní monitorování sdílené paměti a sledování jednotlivých rpmsg uzlů ztěžuje optimalizaci výkonnosti a odhalování problémů v rpmsg aplikacích.

Analýza: Během analýzy bude provedena důkladná rešerše funkcionality a architektury protokolu RPMsg. Zároveň budou zkoumány současné metody vizualizace a ladění rpmsg komunikace. Identifikace klíčových aspektů sdílené paměti a komunikace mezi uzly umožní návrh efektivního vizualizačního a debugovacího nástroje.

Návrh: Návrhová fáze se zaměří na vytvoření nástroje využívajícího FreeMASTER pro vizualizaci obsahu sdílené paměti v reálném čase během provozu rpmsg aplikace. Dále bude navržen způsob vizualizace jednotlivých rpmsg uzlů a jejich komunikace. Klíčovou součástí návrhu bude rozhraní pro sledování výměny zpráv mezi jádry a možnost zachytávání a ukládání komunikačních událostí.

Implementace: Implementační část práce spočívá ve vytvoření nástroje na základě navrženého konceptu. Bude vytvořeno propojení mezi rpmsg aplikací a nástrojem, které umožní sběr dat o komunikaci a obsahu sdílené paměti. Bude implementováno uživatelské rozhraní pro monitorování, vizualizaci a analýzu probíhajícího rpmsg provozu.

Ověření: Funkčnost nástroje bude ověřena prostřednictvím testovacích scénářů na reálných heterogenních embedded systémech. Bude testována schopnost nástroje odhalovat problémy v komunikaci a paměťových operacích mezi jádry. Úspěšnost nástroje bude hodnocena na základě schopnosti zrychlit proces ladění rpmsg aplikací a zvýšit efektivitu optimalizace.

 

Sources:

[1] RPMsg_Lite library on GitHub server: https://github.com/NXPmicro/rpmsg-lite

[2] FreeMASTER tool: https://www.nxp.com/design/software/development-software/freemaster-run-time-debugging-tool:FREEMAST...

[3] MCUXpressoSDK web: https://mcuxpresso.nxp.com

 

Leader

Michal Princ

Contact

University team NXP Semiconductors CZ 

Apply by email 

nxp.png

Labels (1)
Version history
Last update:
‎08-30-2023 12:50 AM
Updated by: