IMX6串口0造成崩溃的问题

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

IMX6串口0造成崩溃的问题

1,940 Views
yiliu
Contributor II

我们有客户项目在使用串口时遇到死机问题,具体情况描述如下 :

客户使用串口ttymxc0是正常的,但考虑到有些客户需要用到串口,需保留这个作为调试用,所以在开机时候在设置环境变量串口做了更改。这样配置后造成系统崩溃,先前客户在IMX53也这样用过但是正常的,想请教下是什么原因?谢谢!

 

 

(已让工程师用官网镜像实验,同样会有这个问题)下面是客户邮件内容:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

李工,林工:

 

          您们好!

关于/dev/ttymxc0 出现死机的问题。我用了官方的包也是一样会死。

    我们用的版本及其硬件信息如下:android4.3

root@sabresd_6dq:/ #

 

root@sabresd_6dq:/ # getprop ro.build.fingerprint                             

 

Freescale/sabresd_6dq/sabresd_6dq:4.3/1.1.0-rc4/20131206:user/dev-keys

root@sabresd_6dq:/ #

root@sabresd_6dq:/ # cat /proc/version                                    

Linux version 3.0.35 (tennycent@tennycent-li) (gcc version 4.6.x-google 20120106 (prerelease) (GCC) ) #280 SMP PREEMPT Sun Jan 24 16:37:58 CST 2016

root@sabresd_6dq:/ #

一、设置 console=ttymxc0  (这样是正常的)

root@sabresd_6dq:/ #

root@sabresd_6dq:/ # cat /proc/cmdline

no_console_suspend console=ttymxc0,115200 root=/dev/mmcblk0p1 init=/init video=mxcfb0:dev=ldb,LDB-XGA,if=RGB666,bpp=32 ldb=sin0 video=mxcfb1:off video=mxcfb2:off fbmem=10M fb0base=0x17b00000 vmalloc=400M androidboot.console=ttymxc0 androidboot.hardware=freescale

root@sabresd_6dq:/ #

root@sabresd_6dq:/ #

 

130|root@sabresd_6dq:/ # echo 0123 > /dev/ttymxc0                             

 

0123

root@sabresd_6dq:/ #

二、设置 console=ttymxc1 (我们是要设置为console=null,这样可以理由ttymxc0这个串口

 

root@sabresd_6dq:/ #

root@sabresd_6dq:/ #

 

root@sabresd_6dq:/ # cat /proc/cmdline

 

no_console_suspend console=ttymxc1,115200 root=/dev/mmcblk0p1 init=/init video=mxcfb0:dev=ldb,LDB-XGA,if=RGB666,bpp=32 ldb=sin0 video=mxcfb1:off video=mxcfb2:off fbmem=10M fb0base=0x17b00000 vmalloc=400M androidboot.console=ttymxc1 androidboot.hardware=freescale

root@sabresd_6dq:/ #

root@sabresd_6dq:/ #

root@sabresd_6dq:/ # echo 0123  >/dev/ttymxc0                                                          

root@sabresd_6dq:/ # mmc0: Timeout waiting for hardware interrupt.             

sdhci: =========== REGISTER DUMP (mmc0)===========                             

sdhci: Sys addr: 0x26802000 | Version:  0x00000002                             

sdhci: Blk size: 0x00000200 | Blk cnt:  0x00000000                             

sdhci: Argument: 0x00000000 | Trn mode: 0x00000000                             

sdhci: Present:  0xfffd8088 | Host ctl: 0x00000021                             

sdhci: Power:    0x0000000d | Blk gap:  0x00000000                             

sdhci: Wake-up:  0x00000000 | Clock:    0x0000001f                             

sdhci: Timeout:  0x00000000 | Int stat: 0x00000000                             

sdhci: Int enab: 0x107f000b | Sig enab: 0x107f000b                             

sdhci: AC12 err: 0x00000000 | Slot int: 0x00000003                             

sdhci: Caps:     0x07eb0000 | Caps_1:   0x00000007                             

sdhci: Cmd:      0x00000c1b | Max curr: 0x00ffffff                             

sdhci: Host ctl2: 0x00000004                                                   

sdhci: ===========================================                             

INFO: rcu_preempt_state detected stall on CPU 0 (t=6000 jiffies)               

Backtrace for cpu 0 (current):                                                 

[<c0115fc4>] (unwind_backtrace+0x0/0x138) from [<c0114e48>] (smp_send_all_cpu_b)

[<c0114e48>] (smp_send_all_cpu_backtrace+0x60/0xdc) from [<c019a3f8>] (__rcu_pe)

INFO: rcu_preempt_state detected stalls on CPUs/tasks: { 0} (detected by 3, t=6)

[<c019a3f8>] (__rcu_pending+0x144/0x3c0) from [<c019afa4>] (rcu_check_callbacks)

[<c019afa4>] (rcu_check_callbacks+0x13c/0x204) from [<c015f534>] (update_proces)

[<c015f534>] (update_process_times+0x38/0x68) from [<c017eb38>] (tick_sched_tim)

[<c017eb38>] (tick_sched_timer+0x80/0xe4) from [<c01725a0>] (__run_hrtimer+0x80)

[<c01725a0>] (__run_hrtimer+0x80/0x2c0) from [<c017349c>] (hrtimer_interrupt+0x)

[<c017349c>] (hrtimer_interrupt+0x118/0x294) from [<c01081b0>] (do_local_timer+)

[<c01081b0>] (do_local_timer+0x6c/0x90) from [<c010e34c>] (__irq_svc+0x4c/0xe8)

Exception stack(0xc09cbec8 to 0xc09cbf10)                                      

bec0:                   00000000 c0a55f40 00000000 c0a55f40 00000002 c09e07d0  

bee0: c09ca000 00000000 c0a55f60 c09ca000 00000000 00000000 c0115750 c09cbf10  

bf00: c0156e84 c01567d4 200f0113 ffffffff                                      

[<c010e34c>] (__irq_svc+0x4c/0xe8) from [<c01567d4>] (__do_softirq+0x60/0x25c) 

[<c01567d4>] (__do_softirq+0x60/0x25c) from [<c0156e84>] (irq_exit+0x98/0xa0)  

[<c0156e84>] (irq_exit+0x98/0xa0) from [<c01081b4>] (do_local_timer+0x70/0x90) 

[<c01081b4>] (do_local_timer+0x70/0x90) from [<c010e34c>] (__irq_svc+0x4c/0xe8)

Exception stack(0xc09cbf68 to 0xc09cbfb0)                                      

bf60:                   c0a57888 800f0093 00000001 00000000 c09ca000 c0a4f304  

bf80: c077b2f4 c09e87fc 1000406a 412fc09a 00000000 00000000 00000000 c09cbfb0  

bfa0: c011e264 c010f468 400f0013 ffffffff                                      

[<c010e34c>] (__irq_svc+0x4c/0xe8) from [<c010f468>] (default_idle+0x24/0x28)  

[<c010f468>] (default_idle+0x24/0x28) from [<c010f778>] (cpu_idle+0xc8/0x108)  

[<c010f778>] (cpu_idle+0xc8/0x108) from [<c00088bc>] (start_kernel+0x29c/0x2ec)

[<c00088bc>] (start_kernel+0x29c/0x2ec) from [<10008040>] (0x10008040)         

                                                                               

sending IPI to all other CPUs:                                                 

IPI backtrace for cpu 1                                                        

                                                                               

Pid: 0, comm:              swapper                                             

CPU: 1    Not tainted  (3.0.35 #280)                                           

PC is at cpu_idle+0x7c/0x108                                                   

LR is at cpu_idle+0xb8/0x108                                                   

pc : [<c010f72c>]    lr : [<c010f768>]    psr: 200e0013                        

sp : d6067fe0  ip : 00000001  fp : 00000000                                    

r10: 00000000  r9 : 412fc09a  r8 : 1000406a                                    

r7 : c09e87fc  r6 : c077b2f4  r5 : c0a4f304  r4 : d6066000                     

r3 : 00000000  r2 : c0a578b0  r1 : 00000001  r0 : 00000001                     

Flags: nzCv  IRQs on  FIQs on  Mode SVC_32  ISA ARM  Segment kernel            

Control: 10c53c7d  Table: 226a404a  DAC: 00000015                              

                                                                               

PC: 0xc010f6ac:                                                                

f6ac  e12fff1e e92d40f8 f1080040 e59f60e8 e1a0300d e59f50e4 e3c34d7f e59f70e0  

f6cc  e3c4403f e3a00001 eb0108e1 e3a00001 eb01bda7 e5943000 e3130002 1a000012  

f6ec  e5943014 e5961000 e3530000 e283001f e203201f b1a03000 e1a032c3 e7913103  

f70c  e1a03233 e3130001 0a00001c f10c0080 e5953000 e3530000 0a00000e f1080080  

f72c  e5943000 e3130002 0affffec eb01beae e3a00002 eb0108c6 e5943004 e2433001  

f74c  e5843004 eb199adb e5943004 e2833001 e5843004 eaffffda eb01b99c e3500000  

f76c  1affffed e5973004 e12fff33 e10f3000 e3130080 1a000003 f1080080 eaffffd4  

f78c  eb1935f0 eaffffe0 e59f0018 e3a010fa eb0101e7 f1080080 eaffffcd c077b2f4  

                                                                               

LR: 0xc010f6e8:                                                                

f6e8  1a000012 e5943014 e5961000 e3530000 e283001f e203201f b1a03000 e1a032c3  

f708  e7913103 e1a03233 e3130001 0a00001c f10c0080 e5953000 e3530000 0a00000e  

f728  f1080080 e5943000 e3130002 0affffec eb01beae e3a00002 eb0108c6 e5943004  

f748  e2433001 e5843004 eb199adb e5943004 e2833001 e5843004 eaffffda eb01b99c  

f768  e3500000 1affffed e5973004 e12fff33 e10f3000 e3130080 1a000003 f1080080  

f788  eaffffd4 eb1935f0 eaffffe0 e59f0018 e3a010fa eb0101e7 f1080080 eaffffcd  

f7a8  c077b2f4 c0a4f304 c09e87fc c08c0964 e1a0200d e3c23d7f e3c3303f e5932004  

f7c8  e2822001 e5832004 ea0015c9 e92d4008 ebfffff6 eafffffe e92d4008 ebfffff3  

                                                                               

SP: 0xd6067f60:                                                                

7f60  d6067f98 c0a4f4b0 00000000 c010fbd4 c09e07d0 c010836c ffffffff f2a00100  

7f80  00000007 00000002 00000001 d6066000 00000000 c010e34c 00000001 00000001  

7fa0  c0a578b0 00000000 d6066000 c0a4f304 c077b2f4 c09e87fc 1000406a 412fc09a  

7fc0  00000000 00000000 00000001 d6067fe0 c010f768 c010f72c 200e0013 ffffffff  

7fe0  c076c79c 2606806a 00000015 10c03c7d c0a4f4b8 1076c7b4 55189cc0 36b00017  

8000  00000000 00000001 00000000 d60460a0 c09fbdd0 00000001 00000015 d60460a0  

8020  c13ec320 00000000 d6068000 58f17a78 d6046580 d604634c d6069fac d6069ef8  

8040  c0775c54 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000  

                                                                               

R2: 0xc0a57830:                                                                

7830  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000  

7850  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000  

7870  00000000 00000000 00000000 00000000 d60090c0 00000001 00000000 00000000  

7890  c09fe5b8 00000000 11550680 00000018 00989680 00000000 00000000 00000000  

78b0  00000002 00000000 00000000 00000000 00000000 00000006 c09fa860 00000001  

78d0  00000000 00000000 00000000 00000000 10bc7000 00000018 00000000 00000000  

78f0  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000  

7910  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000  

                                                                               

R4: 0xd6065f80:                                                                

5f80  13318200 d6064000 c0a55f40 00000001 c077b2f4 00000000 00000000 00000002  

5fa0  00000000 c0156b14 d6031f24 00000001 c01569d0 00000013 00000000 00000000  

5fc0  00000000 c016e928 c010f408 00000000 00000001 00000000 00000000 00000000  

5fe0  d6065fe0 d6065fe0 d6031f24 c016e8a8 c010f408 c010f408 402023a4 8885186a  

6000  00000000 00000004 00000000 d6046580 c09fbdd0 00000001 00000015 d6046580  

6020  c13ec320 d636e420 d6066000 ab1f3ee0 d67bb520 00000001 d6067fdc d6067f28  

6040  c0775c54 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000  

6060  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000  

                                                                               

R5: 0xc0a4f284:                                                                

f284  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000  

f2a4  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000  

f2c4  00000000 00000000 00000000 00000000 000392fb 00000000 00000001 00000000  

f2e4  d6f4c1b0 00000000 00000000 00000000 00000003 00000000 00000000 00000000  

f304  00000000 c012e624 00000000 00000000 c09e84b4 00000000 00000000 00000000  

f324  00000000 00063015 c011cadc 006c3776 00000000 c08c61d8 00000000 00000000  

f344  c01567d4 200f0113 bf005b84 c0188e70 800f0193 0c7a0000 400b5266 200b0030  

f364  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000001  

                                                                               

R6: 0xc077b274:                                                                

b274  00000004 00000008 00000010 00000020 00000040 00000080 00000100 00000200  

b294  00000400 00000800 00001000 00002000 00004000 00008000 00010000 00020000  

b2b4  00040000 00080000 00100000 00200000 00400000 00800000 01000000 02000000  

b2d4  04000000 08000000 10000000 20000000 40000000 80000000 c09dfb20 c09dfb18  

b2f4  c09dfb14 c09dfb1c 0000000f 00000000 c08cac1c 00000001 c08cac20 00000002  

b314  c08cac28 00000003 c08cac30 00000004 c08cac38 00000005 c08cac40 00000006  

b334  c08cac50 00000007 c08cac58 00000008 c08cac60 00000009 c08cac68 ffffffff  

b354  00000000 00000063 63657622 2075253d 7463615b 3d6e6f69 225d7325 4552202c  

                                                                               

R7: 0xc09e877c:                                                                

877c  00000000 c010d624 00000000 c010d4d4 00000000 c010d45c 00000000 c010d434  

879c  00000000 c010d0d4 00000000 c010cf5c 00000000 c010c884 00000000 00000000  

87bc  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000  

87dc  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 c010e800 10c53c7d 10c53c7d  

87fc  00000068 c010f444 c010f53c c09e8944 c09e8824 0fffffff 07f001f0 00000020  

881c  00000000 c011064c c09e8808 c09e8840 0000ffff 0000de01 00000020 00000020  

883c  c011064c c09e8824 c09e8944 0000ffff 0000f7f0 00000020 00000020 c01105f4  

885c  00000000 50000000 00000000 011e0000 00000008 00000000 00000000 00000000  

IPI backtrace for cpu 2                                                        

                                                                               

Pid: 0, comm:              swapper                                             

CPU: 2    Not tainted  (3.0.35 #280)                                           

PC is at cpu_idle+0x7c/0x108                                                   

LR is at cpu_idle+0xb8/0x108                                                   

pc : [<c010f72c>]    lr : [<c010f768>]    psr: 200f0013                        

sp : d6073fe0  ip : 00000002  fp : 00000000                                    

r10: 00000000  r9 : 412fc09a  r8 : 1000406a                                    

r7 : c09e87fc  r6 : c077b2f4  r5 : c0a4f304  r4 : d6072000                     

r3 : 00000000  r2 : c0a578b0  r1 : 00000002  r0 : 00000001                     

Flags: nzCv  IRQs on  FIQs on  Mode SVC_32  ISA ARM  Segment kernel            

Control: 10c53c7d  Table: 26f0804a  DAC: 00000015                              

                                                                               

PC: 0xc010f6ac:                                                                

f6ac  e12fff1e e92d40f8 f1080040 e59f60e8 e1a0300d e59f50e4 e3c34d7f e59f70e0  

f6cc  e3c4403f e3a00001 eb0108e1 e3a00001 eb01bda7 e5943000 e3130002 1a000012  

f6ec  e5943014 e5961000 e3530000 e283001f e203201f b1a03000 e1a032c3 e7913103  

f70c  e1a03233 e3130001 0a00001c f10c0080 e5953000 e3530000 0a00000e f1080080  

f72c  e5943000 e3130002 0affffec eb01beae e3a00002 eb0108c6 e5943004 e2433001  

f74c  e5843004 eb199adb e5943004 e2833001 e5843004 eaffffda eb01b99c e3500000  

f76c  1affffed e5973004 e12fff33 e10f3000 e3130080 1a000003 f1080080 eaffffd4  

f78c  eb1935f0 eaffffe0 e59f0018 e3a010fa eb0101e7 f1080080 eaffffcd c077b2f4  

                                                                               

LR: 0xc010f6e8:                                                                

f6e8  1a000012 e5943014 e5961000 e3530000 e283001f e203201f b1a03000 e1a032c3  

f708  e7913103 e1a03233 e3130001 0a00001c f10c0080 e5953000 e3530000 0a00000e  

f728  f1080080 e5943000 e3130002 0affffec eb01beae e3a00002 eb0108c6 e5943004  

f748  e2433001 e5843004 eb199adb e5943004 e2833001 e5843004 eaffffda eb01b99c  

f768  e3500000 1affffed e5973004 e12fff33 e10f3000 e3130080 1a000003 f1080080  

f788  eaffffd4 eb1935f0 eaffffe0 e59f0018 e3a010fa eb0101e7 f1080080 eaffffcd  

f7a8  c077b2f4 c0a4f304 c09e87fc c08c0964 e1a0200d e3c23d7f e3c3303f e5932004  

f7c8  e2822001 e5832004 ea0015c9 e92d4008 ebfffff6 eafffffe e92d4008 ebfffff3  

                                                                               

SP: 0xd6073f60:                                                                

3f60  d6073f98 c0a4f4b0 00000000 c010fbd4 c09e07d0 c010836c ffffffff f2a00100  

3f80  00000007 00000002 00000001 d6072000 00000000 c010e34c 00000001 00000002  

3fa0  c0a578b0 00000000 d6072000 c0a4f304 c077b2f4 c09e87fc 1000406a 412fc09a  

3fc0  00000000 00000000 00000002 d6073fe0 c010f768 c010f72c 200f0013 ffffffff  

3fe0  c076c79c 2607406a 00000015 10c03c7d c0a4f4b8 1076c7b4 aa3f8102 4b314f11  

4000  00000000 00000001 00000000 d60555c0 c09fbdd0 00000002 00000015 d60555c0  

4020  c13f4320 00000000 d6074000 5ee776d0 d6055aa0 d605586c d6075fac d6075ef8  

4040  c0775c54 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000  

                                                                               

R2: 0xc0a57830:                                                                

7830  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000  

7850  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000  

7870  00000000 00000000 00000000 00000000 d60090c0 00000001 00000000 00000000  

7890  c09fe5b8 00000000 11550680 00000018 00989680 00000000 00000000 00000000  

78b0  00000002 00000000 00000000 00000000 00000000 00000006 c09fa860 00000001  

78d0  00000000 00000000 00000000 00000000 10bc7000 00000018 00000000 00000000  

78f0  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000  

7910  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000  

                                                                               

R4: 0xd6071f80:                                                                

1f80  00000000 d6070000 c0a55f40 00000002 c077b2f4 00000000 00000000 00000004  

1fa0  00000000 c0156b14 d6031f24 00000002 c01569d0 00000013 00000000 00000000  

1fc0  00000000 c016e928 c010f408 00000000 00000002 00000000 00000000 00000000  

1fe0  d6071fe0 d6071fe0 d6031f24 c016e8a8 c010f408 c010f408 4674de8b 00407960  

2000  00000000 00000004 00000000 d6055aa0 c09fbdd0 00000002 00000015 d6055aa0  

2020  c13f4320 d20f7d80 d6072000 d5ceaf46 d63ea5e0 00000002 d6073fdc d6073f28  

2040  c0775c54 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000  

2060  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000  

                                                                               

R5: 0xc0a4f284:                                                                

f284  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000  

f2a4  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000  

f2c4  00000000 00000000 00000000 00000000 000392fb 00000000 00000001 00000000  

f2e4  d6f4c1b0 00000000 00000000 00000000 00000003 00000000 00000000 00000000  

f304  00000000 c012e624 00000000 00000000 c09e84b4 00000000 00000000 00000000  

f324  00000000 00063015 c011cadc 006c3776 00000000 c08c61d8 00000000 00000000  

f344  c01567d4 200f0113 bf005b84 c0188e70 800f0193 0c7a0000 400b5266 200b0030  

f364  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000001  

                                                                               

R6: 0xc077b274:                                                                

b274  00000004 00000008 00000010 00000020 00000040 00000080 00000100 00000200  

b294  00000400 00000800 00001000 00002000 00004000 00008000 00010000 00020000  

b2b4  00040000 00080000 00100000 00200000 00400000 00800000 01000000 02000000  

b2d4  04000000 08000000 10000000 20000000 40000000 80000000 c09dfb20 c09dfb18  

b2f4  c09dfb14 c09dfb1c 0000000f 00000000 c08cac1c 00000001 c08cac20 00000002  

b314  c08cac28 00000003 c08cac30 00000004 c08cac38 00000005 c08cac40 00000006  

b334  c08cac50 00000007 c08cac58 00000008 c08cac60 00000009 c08cac68 ffffffff  

b354  00000000 00000063 63657622 2075253d 7463615b 3d6e6f69 225d7325 4552202c  

                                                                               

R7: 0xc09e877c:                                                                

877c  00000000 c010d624 00000000 c010d4d4 00000000 c010d45c 00000000 c010d434  

879c  00000000 c010d0d4 00000000 c010cf5c 00000000 c010c884 00000000 00000000  

87bc  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000  

87dc  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 c010e800 10c53c7d 10c53c7d  

87fc  00000068 c010f444 c010f53c c09e8944 c09e8824 0fffffff 07f001f0 00000020  

881c  00000000 c011064c c09e8808 c09e8840 0000ffff 0000de01 00000020 00000020  

883c  c011064c c09e8824 c09e8944 0000ffff 0000f7f0 00000020 00000020 c01105f4  

885c  00000000 50000000 00000000 011e0000 00000008 00000000 00000000 00000000  

IPI backtrace for cpu 3                                                        

                                                                               

Pid: 3490, comm:            Thread-71                                          

CPU: 3    Not tainted  (3.0.35 #280)                                           

PC is at 0x40978fa0                                                            

LR is at 0x40971a6c                                                            

pc : [<40978fa0>]    lr : [<40971a6c>]    psr: 200b0010                        

sp : 6951ada0  ip : 00000002  fp : 41acf040                                    

r10: 4004ffa8  r9 : 4004c300  r8 : 4096fdc0                                    

r7 : 41a49668  r6 : 415998f0  r5 : 4004ffd8  r4 : 41754288                     

r3 : 4004ffa4  r2 : 63dc4198  r1 : 4004ffbc  r0 : 62db75f0                     

Flags: nzCv  IRQs on  FIQs on  Mode USER_32  ISA ARM  Segment user             

Control: 10c53c7d  Table: 2368404a  DAC: 00000015                              

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Original Attachment has been moved to: imx6q_debug.zip

0 Kudos
1 Reply

221 Views
jimmychan
NXP TechSupport
NXP TechSupport

when you changed to use ttymxc1, do you change the related IOMUX and setting in board_init accordingly?

0 Kudos