[IN PROGRESS] UX design for MCUXpresso Configuration Tools

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

[IN PROGRESS] UX design for MCUXpresso Configuration Tools

No ratings

[IN PROGRESS] UX design for MCUXpresso Configuration Tools

[Title CZ/SK] UX design pre MCUXpresso Configuration Tools

 

 

Assignment

UX (User experience) design is one of the main deciding factors in the choice of a software application. Analyze UX of MCUXpresso Configuration Tools, specifically its user interface. Suggest specific user interface improvements. Create examples of suggested improvements. Compare the examples with the current solution. Test the examples with the help of app users.

 

Assignment CZ/SK

UX design aplikácie je jedným z kľúčových faktorov na základe ktorých sa užívateľ rozhoduje o používaní aplikácie. Analyzujte UX aplikácie MCUXpresso Configuration Tools so zameraním na GUI. Navrhnite konkrétne vylepšenia pre prácu s aplikáciou. Vytvorte ukážky navrhnutých vylepšení. Tieto ukážky porovnajte s existujúcim riešením. Vytvorené ukážky otestujte na užívateloch aplikácie.

 

Language

CZ/SK/EN

 

Leaders

David Danaj

 

Contact

University team NXP Semiconductors CZ 

Apply by email 

nxp.png

Labels (1)
Version history
Revision #:
3 of 3
Last update:
‎05-25-2021 02:16 AM
Updated by: