[POSPONED] Car seat alarm

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

[POSPONED] Car seat alarm

[POSPONED] Car seat alarm

[Title CZ/SK] Detekcia zabudnutého dieťaťa v aute

 

Assignment

Leaving your child in a heated car during a sweltering day could have fatal consequences. Several products designed to notify the parent are currently available on the market, but are dependent on buying either a new vehicle or at least a child safety seat. However, the choice of child safety seats is relatively limited. Find out what the options of detecting the presence of a child in a child safety seat are. Compare the options and suggest a device which would include appropriate sensors. Test your solution with the use of a real child safety seat.

 

Assignment CZ/SK

Ponechanie dieťaťa v rozhorúčenom aute počas slnečného teplého dňa, môže mať fatálne následky. V súčasnej dobe je na trhu viacero produktov slúžiacich k detekcii takejto situácie avšak ich použitie je často viazané na kúpu nového auta, prípadne autosedačky. Ponuka autosedačiek disponujúcich detekčnou technológiou je pomerne malá a tým pádom obmedzujúca. Zistite akými spôsobmi je možné detegovať prítomnosť dieťaťa v autosedačke. Vybrané spôsoby porovnajte a navrhnite zariadenie využívajúce príslušne senzory. Analyzujte existujúce produkty a porovnajte ich so svojim riešením. Svoje riešenie otestujte na skutočnej autosedačke.

 

Language

CZ/SK/EN

 

Leaders

Petr Hradsky

 

Contact

University team NXP Semiconductors CZ 

Apply by email 

Labels (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎05-10-2022 03:22 AM
Updated by: