[IN PROGRESS] Porovnání knihoven pro vzdálené volání procedur vhodných pro embedded systémy

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

[IN PROGRESS] Porovnání knihoven pro vzdálené volání procedur vhodných pro embedded systémy

No ratings

[IN PROGRESS] Porovnání knihoven pro vzdálené volání procedur vhodných pro embedded systémy

[Title CZ/SK] Porovnání knihoven pro vzdálené volání procedur vhodných pro embedded systémy

 

Assignment

eRPC (embedded Remote Procedure Call) is an open source sw component for remote procedure calls in embedded systems. Get familiar with this library and research other RPC alternatives suitable for embedded applications. Focus primarily on Nanopb library and compare it with eRPC (speed, code size, ease of use).

 

Assignment CZ/SK

eRPC (embedded Remote Procedure Call) je open source sw komponenta pro vzdálené volání procedur v embedded systémech. Seznamte se s touto knihovnou a proveďte rešerši alternativních RPC systémů vhodných pro embedded aplikace. Zvlášť se zaměřte na Nanopb knihovnu a proveďte porovnání s eRPC (rychlost, velikost kodu, jednoduchost použití).

 

Motivace: Cílem této bakalářské práce je provést komplexní analýzu eRPC knihovny pro vzdálené volání procedur v embedded systémech a porovnat ji s alternativní knihovnou Nanopb. S rostoucí složitostí embedded aplikací je klíčové zvolit optimální RPC systém, který bude splňovat požadavky na rychlost, efektivitu a snadnou použitelnost.

Analýza: Během analýzy budou podrobně zkoumány základní vlastnosti eRPC knihovny, včetně její architektury, podpory různých komunikačních vrstev a implementačních detailů. Stejně tak bude provedena důkladná analýza Nanopb knihovny, včetně její schopnosti generovat kód pro serializaci a deserializaci datových struktur.

Návrh: Návrhová fáze se zaměří na identifikaci kritických faktorů, které jsou klíčové pro volbu mezi eRPC a Nanopb. Na základě analýzy budou navrženy kritéria pro porovnání, jako jsou rychlost, velikost generovaného kódu, efektivita přenosu dat a jednoduchost použití. Zároveň budou stanoveny testovací scénáře.

Implementace: Implementační část bude zahrnovat implementaci vzorových aplikací, které využívají eRPC a Nanopb knihovny. Budou vytvořeny testovací prostředí a testovací scénáře, které budou simulovat reálné situace v embedded systémech. Dále bude implementováno měření rychlosti, velikosti kódu a dalších klíčových metrik.

Ověření: V této fázi budou provedeny rozsáhlé testy a měření na vytvořených vzorových aplikacích. Výsledky budou zahrnovat porovnání rychlosti přenosu dat, velikosti vygenerovaného kódu a jednoduchosti použití mezi eRPC a Nanopb. Ověří se, jak obě knihovny zvládají různé scénáře a zátěžové testy.

Závěr: Na základě provedené analýzy, návrhu, implementace a ověření budou v závěrečné části práce prezentovány výsledky porovnání eRPC a Nanopb knihoven. Práce bude zhodnotit silné a slabé stránky obou knihoven a poskytne doporučení pro volbu mezi nimi v závislosti na konkrétních požadavcích embedded aplikací.

 

Sources:

[1] eRPC library on GitHub server: https://github.com/EmbeddedRPC/erpc

[2] Nanopb documentation: https://jpa.kapsi.fi/nanopb/

[3] Nanopb source code on GitHub server: https://github.com/nanopb/nanopb

[4] MCUXpressoSDK web: https://mcuxpresso.nxp.com

 

Leader

Michal Princ

Contact

University team NXP Semiconductors CZ 

Apply by email 

nxp.png

Labels (1)
Version history
Last update:
‎09-25-2023 11:59 PM
Updated by: