AnsweredAssumed Answered

NXP S32v平台如何配置四路视频进行H264编码

Question asked by Jim Robert on Aug 7, 2018
Latest reply on Aug 9, 2018 by Kushal Shah

大家好!

    我目前在开发H264硬件编解码工作,我遇到的问题是不知道如何配置把输出四路视频转换为YUV420P然后进行编码。

配置文件已上传附件,谢谢!

 

问题如下:

CAM0 | out(RGB/YUV) in h264(hw) |------>BUF1
CAM1|------------------------------------------ |------>BUF2   
CAM2| out(RGB/YUV) in h264(hw) |------>BUF3
CAM3|                                                  |------>BUF4

Attachments

Outcomes