AnsweredAssumed Answered

Payload data in udp frame.

Question asked by Cor boksem on Apr 4, 2018
Latest reply on Apr 5, 2018 by Carlos_Mendoza

LS, Voor onze eindstudie applicatie hebben we een goed werken voorbeeld nodig om een udp frame te ontvangen en hieruit de payload te herleiden. Met deze payload data sturen we vervolgens naar een parser om hierna een responsie te geven via udp naar de sender.

In de huidige lwip library is de payload lastig te herleiden.

Outcomes