AnsweredAssumed Answered

imx6q(E9_V3开发板)支持lvds屏显示异常

Question asked by CC Dason on Jan 3, 2018
Latest reply on Jan 5, 2018 by CC Dason

hi all,

硬件平台:TQ E9_V3开发板

Linux version: 4.1.15

我现在使用i.mx6q的LVDS0接口来驱动9.46inch LVDS接口的LCD,24bit。

 

现象:静态界面显示色彩不对,播放视频时还会闪屏并出去其他杂色(见图片)

 

uboot command:

=> printenv mxcfb0
mxcfb0=video=mxcfb0:dev=ldb,1280x240@60,if=RGB24,bpp=32

 

kernel dts & dtsi

E9-sabresd.dts:

&ldb {
   lvds-channel@0 {
   crtc = "ipu2-di0";
   };

   lvds-channel@1 {
   crtc = "ipu2-di1";
   };
};

e9qdl-sabresd.dtsi:

 

mxcfb1: fb@0 {
   compatible = "fsl,mxc_sdc_fb";
   disp_dev = "ldb";
   interface_pix_fmt = "RGB24";
   default_bpp = <32>;
   int_clk = <0>;
   late_init = <0>;
   status = "okay";
};

&ldb {
status = "okay";
dual-mode = <0>;

   lvds-channel@0 {
   fsl,data-mapping = "spwg";
   fsl,data-width = <24>;
   status = "okay";

   display-timings {
   native-mode = <&timing0>;
   timing0: hsd100pxn1 {
   clock-frequency = <27700000>;
   hactive = <1280>;
   vactive = <240>;
   hback-porch = <10>;
   hfront-porch = <74>;
   vback-porch = <82>;
   vfront-porch = <16>;
   hsync-len = <2>;
   vsync-len = <2>;
   };
};

图片、屏规书、原理图见附件!

已经在lvds显示异常这道坎上卡了一段时间,求大神解救,多谢!

Outcomes