AnsweredAssumed Answered

[proiect 20] urban traffic manager

Question asked by Andrei Cana on Apr 29, 2017
Latest reply on May 5, 2017 by Andrei Alexandru Trandafir

Salutare

Am 3 nelamuriri in legatura cu modul in care trebuie implementat graful, si anume:

1. fiecare 2 noduri interconectate sunt conectate in ambele sensuri?

2. acest graf trebuie generat random?

3. ce librarie C/C++ pot folosi pentru a reprezenta graful? (pe un UDOO quad cu UDOObuntu 2.1)? 

Outcomes