Smart metering using the Sigfox framework

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Smart metering using the Sigfox framework

No ratings

Smart metering using the Sigfox framework

[Title CZ/SK] Smart metering pomocí Sigfox rozhraní

 

 

Assignment

As IoT devices grow in popularity, we observe the growing need to monitor activity of devices which only recently defied imagination. One of the possible ways of wireless or low-power data transfer is the Sigfox network. Familiarize yourself with the offer of low-power NXP microcontrollers with BLE support and with with the topic of measuring power in battery-powered devices. Design a schema and a DPS low-power device, which would enable correct measuring of battery current, internal data saving, periodical sending of aggregated data through the Sigfox network and the reading of all measured values through BLE. Try to keep the power consumption of your device to a minimum. Attach and power on the DPS. Implement microcontroller firmware, which would enable correct measuring of battery current, internal data saving, periodical sending of aggregated data through the Sigfox network and the reading of all measured values through BLE. Test the measuring accuracy and try to establish the influence of your device's power consumption, based on the frequency of data transmission, to battery life.

 

Assignment CZ/SK

S rostoucí popularitou IoT zařízení se objevuje snaha zaznamenávat aktivitu zařízení, u kterých jsme si to dříve ani nedokázali představit. Jedním z možných způsobů bezdrátového a low-power odesílání dat je síť Sigfox.

Seznamte se s nabídkou low-power mikrokontrolérů firmy NXP s podporou BLE a s problematikou měření proudu u bateriemi napájených zařízení.

Navrhněte schéma a DPS low-power zařízení, které umožní přesné měření proudu z baterie, interní ukládání dat, periodické odesílání agregovaných dat přes síť Sigfox a vyčtení všech naměřených hodnot přes BLE. Pokuste se minimalizovat spotřebu vašeho zařízení.

Osaďte a oživte DPS. Implementujte firmware pro mikrokonktrolér, který umožní přesné měření proudu z baterie, periodické odesílání agregovaných dat přes síť Sigfox a odeslání všech naměřených hodnot přes BLE.

Otestujte přesnost měření proudu a pokuste se zjistit vliv spotřeby vašeho zařízení s ohledem na četnost odesílání dat na výdrž baterie.

 

Language

CZ/SK/EN

 

Leaders

Viktor Obr‌

 

Contact

University team NXP Semiconductors CZ 

Apply by email 

nxp.png

Labels (1)
Version history
Revision #:
3 of 3
Last update:
a week ago
Updated by: