Interactive user help for SWT apps

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Interactive user help for SWT apps

No ratings

Interactive user help for SWT apps

[Title CZ/SK] Interaktívna nápoveda pre SWT aplikácie

 

 

Assignment

For desktop apps, user help tends to come in form of a static content of various types of documents containing images and description. Dynamic, interactive display of user help directly in the app could streamline the user's familiarization with the app. Investigate the options of creating interactive help for apps which use the SWT graphics library. Choose one of the analyzed solutions and suggest a data format for the help and its implementation. Based on the suggestion, create a simple editor to create and modify help content and implement the display of interactive help. Use the editor to create interactive help and test it in a showcase app.

 

Assignment CZ/SK

Nápovedy a návody v desktopových aplikáciach sa zväčša opierajú o statický obsah v rôznych typoch dokumentov obsahujúcich obrázky a popisky. Dynamické, interaktívne zobrazenie návodu priamo v aplikácii by mohlo užívateľovi značne zjednodušiť proces oboznamovania sa s aplikáciou. Zistite, akými spôsobmi je možné vytvoriť interaktívnu nápovedu pre aplikácie využívajúce grafickú knižnicu SWT. Vyberte jedno z analyzovaných riešení a navrhnite dátový formát nápovedy a jej implementáciu. Na základe návrhu, vytvorte jednoduchý editor pre vytváranie a upravovanie nápoved a naimplementujte zobrazovanie interaktívnej nápovedy. Za použitia naimplementovaného editora vytvorte nápovedu a otestujte ju v ukážkovej aplikácii.

 

Language

CZ/SK/EN

 

Leaders

Juraj Ondruška ‌

 

Contact

University team NXP Semiconductors CZ 

Apply by email 

nxp.png

Labels (1)
Version history
Revision #:
3 of 3
Last update:
a week ago
Updated by: