Automatická tvorba diagramů časování

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Automatická tvorba diagramů časování

No ratings

Automatická tvorba diagramů časování

Kreslení diagramů časování mikrokontrolérů je časově náročná činnost. Cílem práce je pokusit se zautomatizovat rozmístění a propojení prvků podle datového modelu, který obsahuje informace o typu a propojení těchto prvků. Diagram s rozmístěnými prvky a jejich propoji by měl jít exportovat do formátu programu TinyCAD používaného pro ruční editaci diagramu.

Analýza: V rámci analýzy se bude práce zaměřovat na důkladný průzkum problematiky kreslení diagramů časování mikrokontrolérů. Tato činnost vyžaduje detailní znalost hardwarových komponent, jejich časových charakteristik a vzájemných interakcí. Zároveň bude provedena rešerše existujících metod automatizace tvorby diagramů. Identifikace klíčových vlastností datového modelu umožní vhodnější výběr algoritmů pro rozmístění a propojení prvků.

Návrh: V návrhové fázi bude navržen systém založený na datovém modelu, který bude obsahovat informace o jednotlivých prvcích diagramu časování a jejich vzájemných vazbách. Bude provedena volba algoritmů pro efektivní rozmístění prvků v rámci diagramu. Zároveň bude navrženo propojení mezi prvky v souladu s časovými charakteristikami mikrokontrolérů. Klíčovým bodem návrhu bude zajištění optimálního využití plochy diagramu a minimalizace překryvů. Diagram s rozmístěnými prvky a jejich propoji by měl jít exportovat do formátu programu TinyCAD používaného pro ruční editaci diagramu.

Implementace: Implementační fáze bude zahrnovat vytvoření softwarového nástroje, který na základě zadaného datového modelu provede automatizované rozmístění prvků diagramu časování. Implementovaný systém bude schopen pracovat s různými typy mikrokontrolérů a jejich časovými charakteristikami. Bude navržena uživatelská rozhraní pro zadávání vstupních dat a vizualizaci výsledného diagramu.

Ověření: Pro ověření funkcionality navrženého systému budou provedeny testy na reálných scénářích. Budou použity různé typy mikrokontrolérů a složitosti diagramů časování. Kritériem úspěšnosti bude správné rozmístění prvků, kvalita propojení a snadná editace výsledného diagramu. Dosažené výsledky budou porovnány s ručně vytvořenými diagramy.

Je vhodné navázat na výsledky práce "Automatické umísťování uzlů v acyklickém orientovaném grafu do GUI" a zaměřit se mimo jiné na vyzkoušení nových algoritmů rozmísťovaní, podporu různých typů uzlů, umísťování uzlů do rastru, možnost použití pouze pravoúhlých spojení, tak aby výsledek více korespondoval s ručně připravovanými diagramy.

Language

CZ/SK/EN

 

Leader

Petr Hradský

 

Contact

University team NXP Semiconductors CZ 

Apply by email 

nxp.png

Labels (1)
Version history
Last update:
‎08-30-2023 12:55 AM
Updated by: